ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

MATERIAŁY PROBLEMOWE
19.01.2016r. 13:30

Marek Dolatowski, Praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci wiążą strony umów dotyczących dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej lub strony umów kompleksowych w całości, o ile strony nie uzgodnią inaczej w umowie.
11.01.2016r. 13:38

Justyna Masłowska ("Rynek Energii" - grudzień 2015)
W artykule omówiono zmiany jakie nastąpią w polskim sektorze energetycznym w wyniku wdrożenia od 2016 r. dyrektywy IED o emisjach przemysłowych. Przeanalizowano aktualnie obowiązujące oraz przyszłe (wynikające z IED) standardy emisji SO2, NOx i pyłu. W oparciu o stworzoną przez autora bazę danych obiektów energetycznych (obejmującą elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe spalające paliwa stałe) ustalono czy rozpatrywane obiekty są przygotowane na wejście w życie unijnych, zaostrzonych przepisów emisyjnych.
18.12.2015r. 14:01

mgr inż. Anna Gallus, ekspert, ATMOTERM S.A. ("Nowa Energia" - 5-6/2015)
Konkluzje BAT to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF) dla danej działalności. Konkluzje BAT są sporządzane dla różnych rodzajów działalności. Przyjmowane są przez Komisję Europejską w drodze decyzji i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W Polsce stosuje się je wprost, dzięki obowiązującym od 5 września 2014 r. zapisom znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
14.12.2015r. 13:45

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, doradca w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
W pierwszym kwartale 2016 r. ukaże się na rynku, wydany przez Wolters Kluwer komentarz do ustawy o odnawialnych źródłach energii pod redakcją dr Jerzego Baehra, dr Piotra Lissonia, dr hab. Jakuba Pokrzywniaka i Macieja Szambelańczyka – radcy prawnego. Zanim to nastąpi , pragniemy przybliżyć czytelnikom CIRE kilka wybranych problemów tej bardzo ważnej i nie mniej skomplikowanej ustawy. Rozpoczynamy od artykułu mec. Macieja Szambelańczyka na temat obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawcę zobowiązanego (wybrane zagadnienia).
W imieniu redaktorów, dr Jerzy Baehr
26.11.2015r. 14:25

Jacek Łubecki, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy ("Nowa Energia" - nr 5-6/2015)
15 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowywaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, potocznie nazywana specustawa przesyłową. Specustawa określa szczególne zasady i warunki przygotowania, realizacji i finansowania konkretnych inwestycji (wskazanych w załączniku do niej), realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
24.11.2015r. 10:58

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka, "Rynek energii. Rozwój Rynku a konkurencyjność gospodarki". Politechnika Lubelska
W liczącej 144 strony i 223 artykuły ustawie o OZE słowo "prosument" nie pojawia się ani razu. Było to jednak słowo najczęściej powtarzane w publikacjach i podczas dyskusji towarzyszących procesowi legislacyjnemu. Wydaje się, że twórca filozofii prosumpcji, amerykański pisarz, wizjoner i futurysta A.Toffler nie przypuszczał, że wytwór jego koncepcji będzie tak często przywoływany.
02.11.2015r. 13:40

Agnieszka Cwalina-Kowalewska - adwokat, partner, Michał Sznycer - radca prawny, partner; MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Dariusz Mądry, Michał Sznycer i Partnerzy
Czy odbiorca energii w gospodarstwie domowym - z gruntu rzeczy konsument - wytwarzający jednak energię w mikroinstalacji, będzie w podobnie uprzywilejowanej sytuacji z punktu widzenia prawa konsumenckiego jak ci odbiorcy, którzy energii nie wytwarzają. Pytanie dało asumpt do bardzo wzburzonej dyskusji, która została rozwinięta poniżej.
29.10.2015r. 13:24

Jacek Zimmer, radca prawny, Kancelaria adwokacka dr. hab. Mariusza Swory
Obowiązek wskazania w umowie dystrybucyjnej podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) dla sprzedawców i wytwórców wynika z art. 5 ust. 2 PE Nie mają takiego obowiązku odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej – co wynika z faktu, że za bilansowanie handlowe odbiorców odpowiadają zawsze sprzedawcy (samodzielnie lub przez wybranego przez sprzedawcę POB) . Niezależnie od tego, wyjaśnienia wymaga kwestia z czego ten obowiązek wynika i jaki jest skutek braku POB po stronie wytwórcy dla wykonania umów sprzedaży energii elektrycznej.
26.10.2015r. 13:23

Joanna Tomaszkiewicz, Piotr Syryczyński
Na 102 posiedzeniu Sejmu w dniu 9.10.2015 przyjęto ostatecznie i skierowano do podpisu Prezydenta RP ustawę, która ma kluczowe znaczenie dla wielu nowych projektów inwestycyjnych w polskiej energetyce i polskim sektorze wydobywczym. Jest to ustawa zmieniająca ustawę z 13 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ten akt prawny dotyczy tych inwestorów, którzy przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia są zobowiązani do procedur związanych z oceną oddziaływania na środowisko.
20.10.2015r. 13:45

Prof. Wojciech Majewski - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa - Komitet Gospodarki Wodnej PAN ("Energetyka Wodna" - 3/2015)
Gospodarka wodna w Polsce przedstawia bardzo zły stan. Wynika to z bardzo skromnych zasobów wodnych, zaniedbanej infrastruktury hydrotechnicznej, braku wsparcia politycznego, braku długofalowej i wielosektorowej strategii rozwoju gospodarki wodnej, braków finansowych oraz niedoskonałego systemu zarządzania. Dotychczasowe działania rządowe w dziedzinie gospodarki wodnej sprawiają wrażenie załatwiania jedynie bieżących spraw wynikających z uwarunkowań dyrektyw, UE a nie z rzeczywistych długofalowych potrzeb kraju.cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE