ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
03.02.2017r. 15:24

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej wydania promesy zmiany koncesji polegającej na zmianie koncesjonariusza po tym, jak przedsiębiorstwo służące do prowadzenia działalności koncesjonowanej zostało wniesione aportem do innej spółki. Zbycie przedsiębiorstwa nie wywołuje automatycznego przeniesienia koncesji. Ponadto, nie jest zmianą koncesji zmiana podmiotu, na którą została wydana. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa nabywca musi uzyskać nową koncesję, w przeciwieństwie np. do łączenia spółek, gdzie prawo wprost przewiduję sukcesję generalną praw i obowiązków, w tym praw i obowiązków wynikających z koncesji
23.01.2017r. 15:16

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Wnioskodawca dysponował środkami w kwocie ok. 400 tyś zł przy zakładanym przychodzie co najmniej 38 mln zł. Nie pomogło obniżenie w toku postępowania zakładanego przychodu skoro wnioskodawcę wiązały dalej przedstawione w toku postępowania umowy na dostawy o wyższej wartości.
23.01.2017r. 15:13

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Nie było zdaniem sądu gwarancji, że wnioskodawca będzie dysponował udzieloną pożyczką w sytuacji, gdy pieniądze pochodziły podmiotów dominujących dla spółki, a zarząd wnioskodawcy składał się ze wspólników podmiotów dominujących.
05.01.2017r. 15:18

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE cofającej koncesję ze względu na rażące naruszenie jej warunków (prowadzenie działalności niezgodnie z jej zakresem i przedmiotem, niezłożenie informacji o zmianach, ignorowanie wezwań URE do złożenia wyjaśnień oraz wprowadzenie do obrotu paliwa niezgodnego z normą). Koncesjonariusz prowadził sprzedaż przy użyciu stacji paliw mimo, że koncesja miała dotyczyć sprzedaży bez użycia infrastruktury technicznej.
19.09.2016r. 14:24

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Powód nie złożył wymaganego zabezpieczenia
15.09.2016r. 14:12

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE omawiającej zwrotu nadpłat z tytułu opłat koncesyjnych. Opłata przed wprowadzeniem osobnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą obejmowała zarówno krajowy, jak i zagraniczny obrót paliwami na bazie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Ponadto obrót i tak miał charakter krajowy (nabycie od podmiotu zagranicznego, ale sprzedaż krajowemu nabywcy). Bez znaczenia pozostawał fakt, że wydanie paliwa następowało zagranicą
11.07.2016r. 15:11

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Odpowiednie środki finansowe to środki gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności zgodnie z prawem i warunkami koncesji. Nie gwarantuje środków finansowych umowa pożyczki z krótkim terminem zwrotu udzielona przez wspólnika, który mając wiedzę o aktualnej sytuacji finansowej spółki mógłby ją niezwłocznie wycofać. Ponadto umowa pożyczki nie była podpisana przez zarząd, a przez jej wspólnika. Brak było również informacji o kondycji finansowej pożyczkodawcy. Kredyt kupiecki nie może być uznany za majątek wnioskodawcy.
14.03.2016r. 11:28

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Nie może być uznana za dowód posiadania środków finansowych umowa pożyczki podpisana w sposób wadliwy powodujący jej nieważność. Wnioskodawca nie złożył również wymaganej kaucji gwarancyjnej.
20.01.2016r. 09:52

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami Powód nie dysponował realną możliwością pozyskania odpowiednich środków w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności polegającej na hurtowym obrocie paliwami ciekłymi. Powód wskazał na możliwość pozyskania środków w oparciu o warunkowe zobowiązanie się inwestora do zawarcia umowy pożyczki (przedwstępna umowa pożyczki), co z ocenie Sądu nie stanowiło spełnienia przesłanki koniecznej do uzyskania wnioskowanej koncesji
11.01.2016r. 13:10

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. SOKiK wskazał, że Prezes URE właściwie uznał, że powód nie dysponował wymaganymi do uzyskania koncesji możliwościami technicznymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej albo nie wykazał możliwości ich pozyskania. Udokumentowanie możliwości pozyskania technicznych możliwości nie może posiadać charakteru abstrakcyjnego, a zatem nie może sprowadzać się jedynie do oświadczenia wnioskodawcy w tym zakresie, który musi w pierwszym rzędzie przedstawić dokumenty potwierdzające w sposób obiektywny, że odpowiednimi środkami technicznymi dysponuje lub będzie dysponował. Powód nie był w stanie nawet wykazać, które stacje będzie dzierżawił nie mówiąc już o udokumentowaniu ich stanu technicznegocire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE