ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
20.01.2016r. 09:52

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami Powód nie dysponował realną możliwością pozyskania odpowiednich środków w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności polegającej na hurtowym obrocie paliwami ciekłymi. Powód wskazał na możliwość pozyskania środków w oparciu o warunkowe zobowiązanie się inwestora do zawarcia umowy pożyczki (przedwstępna umowa pożyczki), co z ocenie Sądu nie stanowiło spełnienia przesłanki koniecznej do uzyskania wnioskowanej koncesji
11.01.2016r. 13:10

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. SOKiK wskazał, że Prezes URE właściwie uznał, że powód nie dysponował wymaganymi do uzyskania koncesji możliwościami technicznymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej albo nie wykazał możliwości ich pozyskania. Udokumentowanie możliwości pozyskania technicznych możliwości nie może posiadać charakteru abstrakcyjnego, a zatem nie może sprowadzać się jedynie do oświadczenia wnioskodawcy w tym zakresie, który musi w pierwszym rzędzie przedstawić dokumenty potwierdzające w sposób obiektywny, że odpowiednimi środkami technicznymi dysponuje lub będzie dysponował. Powód nie był w stanie nawet wykazać, które stacje będzie dzierżawił nie mówiąc już o udokumentowaniu ich stanu technicznego
18.12.2015r. 12:36

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Sąd uznał, że Prezes URE słusznie stwierdził brak wykazania w toku postępowania dysponowania środkami finansowymi o wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Obrót paliwami ciekłymi wiąże się z dużym ryzykiem finansowym. Wymusza to posiadanie odpowiednich środków finansowych gwarantujących utrzymanie płynności finansowej
07.12.2015r. 12:58

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z uwagi na to, że nie zaistniały podstawy do wydania odmiennej decyzji od zaskarżonej w postępowaniu (sytuacja nie zmieniła się od poprzednio wydanej decyzji o odmowie cofnięcia koncesji)
02.11.2015r. 13:17

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności. Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował kwotą odpowiednią przeznaczoną na prowadzenie działalności. Zawarcie umowy pożyczki nie jest samo przez się dowodem posiadania środków. Wierzytelność z takiej umowy stanowi wartość tylko wtedy, gdy istnieje pewność, że zostanie zaspokojona. Poza tym umowa pożyczki wygasła przed zamknięciem rozprawy
02.11.2015r. 13:13

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności. Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował odpowiednią kwotą przeznaczoną na prowadzenie działalności. Dowodem nie mogła być warunkowa umowa sprzedaży, która wygasła przed zamknięciem rozprawy. Poza tym, spełnienie warunku (uzyskanie koncesji) uprawniało dopiero do zawarcia właściwej umowy pożyczki
21.10.2015r. 13:37

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności, ani nie było technicznych możliwości gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej (rak aktywów trwałych, w tym środków transportu). Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował odpowiednią kwotą przeznaczoną na prowadzenie działalności (brak wykazania możliwości pozyskania środków finansowych w przyszłości)
21.09.2015r. 12:49

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi. Sąd wskazał na brak możliwości uchylenia decyzji Prezesa URE w toku postępowania przed SOKiK na podstawie zarzutów naruszenia przepisów kpa przez organ, ponieważ postępowanie sądowe ma na celu merytoryczne rozstrzygniecie sprawy. Zarzuty dotyczące przebiegu postępowania administracyjnego przed Prezesem URE podlegają uwzględnieniu jedynie w takim zakresie, w jakim ich uwzględnienie uniemożliwiałoby pozostawienie jego decyzji w obrocie prawnym, nawet po ewentualnej reformie jej treści
14.08.2015r. 14:25

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi. W związku z brakiem przedłożenia przez powoda wyliczenia planowanych kosztów działalności koncesjonowanej (biznesplanu) Prezes URE nie był w stanie dokonać oceny, czy powód daje rękojmię należytego wykonywania działalności i słusznie przyjął, że powód nie udowodnił, że posiada środki finansowe w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
13.08.2015r. 12:52

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Powód nie posiadał zalegalizowanych przez Urząd Miar odmierzaczy paliw, co stanowiło przesłankę do odmowy udzielenia wnioskowanej koncesji w związku z brakiem wykazania możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej. Nie ma przy tym znaczenia charakter tej działalności (prowadzenie sprzedaży tylko na rzecz dwóch podmiotów)cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE