ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
10.10.2016r. 14:27

uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej kare pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez nieinformowanie Prezesa URE o odmowie wydania warunków przyłączenia. Pisma przedsiębiorstwa nie odmawiały przyłączenia i były wysyłane w toku procedury przyłączeniowej zgodnie z z wewnętrzną procedurą. Poza tym Prezes URE wszczął postępowanie z niewłaściwej podstawy prawnej rozszerzając ja dopiero po zapoznaniu się ukaranego z aktami. Kara została wymierzona za jeden czyn z dwóch podstaw bez rozróżnienia wymiaru kary z każdej podstawy, co przy bezpodstawności jednej z nich czyni niemożliwym ustalenie wymiaru kary dla każdej z nich z osobna. Decyzja jako wadliwa podlegała zatem uchyleniu
03.10.2016r. 14:21

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Uniewinnienie przez sąd karny od przestępstwa obrotu paliwami ciekłymi niespełniającymi norm jakościowych nie ma znaczenia dla SOKiK, ponieważ sąd karny bada wystąpienie przesłanki winy. Nałożenie kary przez Prezesa URE należy się za obiektywne naruszenie i jest niezależne od winy ukaranego
22.09.2016r. 13:40

częściowe uwzględnienie apelacji ukaranego poprzez obniżenie kary pieniężnej przewidzianej decyzją Prezesa URE za naruszenie koncesji polegające na wprowadzeniu do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Naruszenie stwierdzono raptem kilkukrotnie przy dużej liczbie kontroli, a ukarany prowadzi działalność na kilkuset stacjach. Stopień zawinienia nie był zatem duży. Ukarany zaniedbał jednak kontroli nowo wprowadzonego parametru jakościowego (odporność na utlenianie) zarówno u siebie, jak i u dostawców. Stopień przekroczenia normy pow. 50% nie pozwalał jednak na odstąpienie o wymierzenia kary. Poza tym takie orzeczenie oznaczałoby usankcjonowanie procederu sporadycznego wprowadzenia do obrotu paliwa nieodpowiadającego normom prawnym
23.02.2016r. 13:50

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, który nie wywiązał się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji. Zdaniem sądu Prezes URE prawidłowo uwzględnił dyrektywy wymierzenia wymiaru kary. W zakresie stopnia społecznej szkodliwości Sąd przyjął, że w przedmiotowej sprawie stopień ten należy określić jako znaczny
18.02.2016r. 14:01

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za czynienie obrotem oleju napędowego niespełniającego norm jakościowych. W ocenie sądu Prezes URE prawidłowo określił wysokość kary i nie było powodów do odstąpienia od jej wymierzenia. Już sama potencjalna możliwość nabycia paliwa niespełniającego norm jakościowych daje podstawę do przyjęcia że paliwo było przedmiotem obrotu, a zatem naruszono warunki koncesji
11.02.2016r. 13:55

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na obrót paliwami ciekłymi nałożonej w powodu naruszenia warunku koncesji, polegającego na zawieraniu umów sprzedaży paliw z przedsiębiorstwami nieposiadającymi stosownej koncesji. Sąd stwierdził, że nie zachodzą okoliczności umożliwiające odstąpienie od wymierzenia kary
28.01.2016r. 10:05

częściowe uwzględnienie odwołania poprzez obniżenie kary pieniężnej nałożonej za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez wprowadzenie do obrotu paliwa ciekłego niespełniającego wymagań jakościowych. SOKiK obniżył wysokość kary, wskazując, że Prezes URE niedostatecznie uwzględnił stopień szkodliwości czynu oraz stopień zawinienia ukaranego. Pominął fakt, że ukarany nabywa paliwo od renomowanego producenta i odbiera je własnym transportem, a stwierdzona niezgodność z normą dotyczyła jednego parametru paliwa i z uwagi na jej nieznaczny poziom nie miała istotnego wpływu na środowisko.

W sytuacji, gdy dostarczone paliwo zostanie przelane do zbiornika znajdującego się na stacji paliw przedsiębiorcy bez podejmowania przez niego czynności kontrolnych, przedsiębiorca ten przejmuje na siebie ryzyko odpowiedzialności z tytułu ustalenia, iż wprowadzane przez niego do obrotu paliwo nie spełnia wymagań jakościowych.
22.01.2016r. 09:49

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji udzielonej na przesyłanie i dystrybucję ciepła poprzez uchybienie obowiązkowi informowania organu regulacyjnego o odmowach wydania warunków przyłączenia do sieci oraz stosowanie niezgodnych z przepisami układów pomiarowo - rozliczeniowych. Ukarany błędnie przyjął, że na wstępnym etapie określenia warunków przyłączenia (przed złożeniem kompletnego wniosku) nie istnieje obowiązek informowania Prezesa URE o odmownie przyłączenia. Ukarany przy tym odmawiał przyłączenia (rozpatrywał merytorycznie wniosek) bez domagania się od ubiegających się o przyłączenie złożenia kompletnego wniosku. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję ponosi ewentualne konsekwencje nieprzestrzegania technicznych warunków przesyłania i dystrybucji i niedokonywania kontroli prawidłowości rozliczeń, niezależnie od treści umów zawartych z odbiorcami ciepła
20.01.2016r. 10:02

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w przedmiocie nałożenia kary za niewywiązanie się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia. SOKiK wskazał, że powód dopuścił się czynu o wyższej niż znikoma szkodliwości społecznej, a tym samym nie istniała podstawa do odstąpienia od wymierzenia przedsiębiorcy kary. Poza tym, ukarany nie wykonał obowiązku w całości dwukrotnie.

Zrealizowanie obowiązku, który nie został przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonany prawidłowo, bądź został wykonany nieterminowo lub niepełnie, uprawnia Prezesa URE do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, którą w innym przypadku organ ten byłby zobowiązany nałożyć na przedsiębiorstwo energetyczne.
19.01.2016r. 13:19

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej na powoda karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez czynienie przedmiotem obrotu oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych.
Za nieprawidłowe należy uznać utożsamianie pojęcia „czynienie przedmiotem obrotu”, tudzież „wprowadzanie paliwa do obrotu” z jego rzeczywistą sprzedażą, dokonaniem transakcji handlowej. Już sama potencjalna możliwość nabycia, niespełniającego wymogów jakościowych, paliwa oferowanego do sprzedaży na stacji daje podstawę do przyjęcia, że doszło do naruszenia warunków koncesji.
Za wystarczające dla przyjęcia naruszenia warunków koncesji było ustalenie, że olej napędowy, niespełniający wymagań jakościowych przewidzianych dla paliw ciekłych, znajdował się w zbiorniku. Prezes URE nie musi udowodnić faktu sprzedaży paliwa, gdyż wystarczające jest stwierdzenie, że olej napędowy, niespełniający wymagań jakościowych był oferowany do sprzedaży na stacji paliw.cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE