ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
10.11.2016r. 13:32

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE odmawiającej rozszerzenia koncesji na obrót ciepłem na cały kraj. Sąd nie zgodził się z twierdzeniami Prezesa URE, że brak ogólnopolskiej sieci ciepłowniczej przesądza o braku możliwości obrotu ciepłem na terenie całego kraju. Ponadto żądanie uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę możliwości wykonania działalności koncesjonowanej w postaci ofert i zasad rozliczania z operatorami jest nadmierne. Wiąże się bowiem z negocjacjami, nakładem pracy i ryzykiem pogorszenia relacji gospodarczych w sytuacji, gdy nawet nie uzyskano jeszcze stosownej koncesji. Wystarczające zdasniem sądu jest wymaganie wykazania wystarczającego doświadczenia, know-how i kapitału
10.11.2016r. 13:27

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej cofnięcie koncesji n obrót paliwami ciekłymi z urzędu w związku ze skazaniem koncesjonariusza za paserstwo nieumyślne (nabycie kradzionych naczep samochodowych). Sądy uznały, że przestępstwo powoda ma związek z działalnością gospodarczą, a lekkomyślność lub niedbalstwo, którymi wykazał się skazany nie są pożądane w działalności koncesyjnej
28.09.2016r. 13:45

oddalenie odwołania od wyroku SOKiK oddalającego decyzję Prezesa URE o odmowie stwierdzenia nadpłaty opłaty koncesyjnej w wyniku wygaśnięcia udzielonych koncesji spowodowanych śmiercią koncesjonariusza. Opłata koncesyjna nie jest ekwiwalentem skonsumowania koncesji, czyli faktycznego skorzystania z objętych nią praw. Ekwiwalentem opłaty jest już samo uzyskanie uprawnień wynikających z koncesji niezależnie od tego, czy uprawniony z nich korzystał i ewentualnie w jakim okresie
13.07.2016r. 11:00

oddalenie apelacji wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE cofającej koncesję spółce jawnej ze względu na prawomocne skazanie za przestępstwo jej wspólnika. Sąd znał kradzież za przestępstwo związane z działalnością gospodarczą objętą prawem energetycznym. Bez znaczenia jest także fakt, że ukarany został wspólnik spółki - nie można bowiem uznać, że spółka daje dalej rękojmię prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, gdy ukarano osobę uprawnioną do jej reprezentacji. Bez znaczenia sąd uznał fakt zatarcia skazania w trakcie postępowania sądowego. Na moment wydania decyzji Prezesa URE wspólnik figurował w Krajowym Regestrze Karnym, co czyni ją prawidłową
19.05.2016r. 12:01

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany warunków koncesji poprzez umożliwienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na terenie całego kraju. Przedsiębiorca jest zobowiązany każdorazowo do wykazania, że posiada możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie planowanej działalności. Posiadanie takich możliwości nie może mieć zatem charakteru abstrakcyjnego
15.04.2016r. 10:03

zmiana wyroku SOKiK na oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji. Wbrew twierdzeniom SOKiK URE miało uzasadnione postawy, żeby twierdzić, że wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia działalności oraz nie dysponuje środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe jej uzyskanie lub może je pozyskać. Wnioskodawca był niewypłacalny, a nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto w KRS ujawniono wpisy o zaległościach podatkowych i bezskuteczności egzekucji, a wnioskodawca nie złożył do KRS sprawozdań finansowych.
17.12.2015r. 11:21

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. SOKiK oddalił odwołanie wskazując, że spółka nie dysponowała środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej. Sąd II instancji oddalił apelację wskazując, że spółka nie przedstawiła żadnych dowodów na wykazanie zasad finansowania swojej działalności. Nie zwalniał jej od tego również charakter planowanej działalności (hurtowy „czysty” obrót paliwami). Nie można uznać za wiarygodny dowód „wzór umowy ramowej dostawy paliwa", gdyż nie ma pewności czy którykolwiek z kontrahentów apelującego zaakceptuje relację handlową nakreśloną tym wzorem.
04.11.2015r. 12:35

oddalenie apelacji powoda od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o odmowie rozszerzenia zakresu koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi.

Podstawy odmowy udzielenia koncesji ustawodawca wymienił enumeratywnie w art. 56 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jest to katalog zamknięty, co wyklucza istnienie innych jeszcze przesłanek negatywnych, w szczególności w postaci braku rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności.

Opierając się na nieistniejącej przesłance odmowy zmiany koncesji Prezes URE nie zbadał przesłanek rozszerzenia koncesji udzielonej spółce i nie zweryfikował aktualności okoliczności, uzasadniających ewentualną odmowę zmiany koncesji na datę wydania zaskarżonej decyzji.
02.07.2015r. 11:23

uwzględnienie apelacji przedsiębiorcy od wyroku SOKiK oddalającego jego odwołanie od decyzji Prezesa URE. Sąd apelacyjny uchylił decyzję Prezesa URE zmieniającą zakres koncesji udzielonej powodowi na obrót paliwami ciekłymi skutkującą częściowym cofnięciem. SOKiK podzielił stanowisko Prezesa URE, uznając, że przedsiębiorca rażąco naruszył warunki koncesji poprzez sprzedaż oleju napędowego przy wykorzystaniu naziemnego zbiornika, a do praktyki powrócił po tym, jak na pewien czas usunął zbiornik po wcześniejszych wezwaniach Prezesa URE. Przez to organ był uprawniony do zmiany zakresu koncesji. Sąd II instancji uchylił decyzję, ponieważ Prezes URE nie wykazał rażącego naruszenia warunków prowadzenia koncesjonowanej działalności, a jako uzasadnienie do zawężenia zakresu koncesji nie podał nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami koncesji
23.06.2015r. 12:04

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję organu odmawiającą udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Sąd apelacyjny podzielił stanowisko SOKiK i oddalił apelację wskazując, że brak rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności nie może stanowić samodzielnej podstawy odmowy udzielenia koncesji. Apelacja z kolei wbrew twierdzeniom SOKiK uznała, że za przestępstwa mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą uznać należy nie tylko przestępstwa bezpośrednio związane z wykonywaniem jednej z działalności gospodarczych określonych ustawą - Prawo energetyczne, lecz także przestępstwa, które mogą wpływać na negatywną ocenę wykonywania działalności gospodarczej sensu largo, oddziałujące na wykonywanie każdej działalności gospodarczej. Do tej grupy można zaliczyć przestępstwa określone w Kodeksie karnym (m.in. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, środowisku, mieniu, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi)cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE