ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
31.01.2017r. 14:48

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Wnioskodawca nie miał możliwości swobodnego dysponowania środkami z przedstawionej umowy pożyczki, ponieważ były one na koncie pożyczkodawcy, a ich wypłata miała być każdorazowo potwierdzana przez pożyczkodawcę. Nie przedstawiono także żadnej umowy z potencjalnymi kontrahentami czy nawet promesy takiej umowy.
10.11.2016r. 13:32

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE odmawiającej rozszerzenia koncesji na obrót ciepłem na cały kraj. Sąd nie zgodził się z twierdzeniami Prezesa URE, że brak ogólnopolskiej sieci ciepłowniczej przesądza o braku możliwości obrotu ciepłem na terenie całego kraju. Ponadto żądanie uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę możliwości wykonania działalności koncesjonowanej w postaci ofert i zasad rozliczania z operatorami jest nadmierne. Wiąże się bowiem z negocjacjami, nakładem pracy i ryzykiem pogorszenia relacji gospodarczych w sytuacji, gdy nawet nie uzyskano jeszcze stosownej koncesji. Wystarczające zdasniem sądu jest wymaganie wykazania wystarczającego doświadczenia, know-how i kapitału
10.11.2016r. 13:27

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej cofnięcie koncesji n obrót paliwami ciekłymi z urzędu w związku ze skazaniem koncesjonariusza za paserstwo nieumyślne (nabycie kradzionych naczep samochodowych). Sądy uznały, że przestępstwo powoda ma związek z działalnością gospodarczą, a lekkomyślność lub niedbalstwo, którymi wykazał się skazany nie są pożądane w działalności koncesyjnej
28.09.2016r. 13:45

oddalenie odwołania od wyroku SOKiK oddalającego decyzję Prezesa URE o odmowie stwierdzenia nadpłaty opłaty koncesyjnej w wyniku wygaśnięcia udzielonych koncesji spowodowanych śmiercią koncesjonariusza. Opłata koncesyjna nie jest ekwiwalentem skonsumowania koncesji, czyli faktycznego skorzystania z objętych nią praw. Ekwiwalentem opłaty jest już samo uzyskanie uprawnień wynikających z koncesji niezależnie od tego, czy uprawniony z nich korzystał i ewentualnie w jakim okresie
19.07.2016r. 10:19

Zmiana zaskarżonego przez Prezesa URE wyroku SOKiK na oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE o cofnięciu koncesji ze względu na trwałe zaprzestanie działalności. Aby cofnąć koncesję musi zostać wykazane, że z przyczyn obiektywnych, bądź w związku z decyzjami podjętymi przez przedsiębiorcę wykluczona jest możliwość prowadzenia działalności koncesjonowanej w przyszłości, np. w przypadku stwierdzenia, że wystąpiła niedająca się usunąć przeszkoda dla dalszego prowadzenia działalności koncesjonowanej lub koncesjonariusz zrezygnował z tej działalności i nie zamierza jej w przyszłości podejmować. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że ta ostatnia przesłanka musi wynikać z jasnego oświadczenia przedsiębiorcy, gdyż dla stwierdzenia, że przedsiębiorca trwale zaprzestał prowadzenia działalności koncesjonowanej wcale nie jest potrzebne jego oświadczenie w tym przedmiocie. Istotne jest obiektywne ustalenie na podstawie okoliczności faktycznych, że przedsiębiorca definitywnie zakończył wykonywanie działalności w danej dziedzinie, a więc nie tylko gdy złożył oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności koncesjonowanej, ale np. zbył urządzenia wytwórcze, w kolejnych latach nie podejmował żadnych działań nakierowanych na jej wykonywanie itp.

Nie jest potrzebne także uprzednie wezwanie przedsiębiorcy przez organ koncesyjny do podjęcia na nowo trwale zaprzestanej działalności, co jest konieczne tylko w przypadku niepodejmowania przez przedsiębiorcę działalności objętej koncesją.
13.07.2016r. 11:00

oddalenie apelacji wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE cofającej koncesję spółce jawnej ze względu na prawomocne skazanie za przestępstwo jej wspólnika. Sąd znał kradzież za przestępstwo związane z działalnością gospodarczą objętą prawem energetycznym. Bez znaczenia jest także fakt, że ukarany został wspólnik spółki - nie można bowiem uznać, że spółka daje dalej rękojmię prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, gdy ukarano osobę uprawnioną do jej reprezentacji. Bez znaczenia sąd uznał fakt zatarcia skazania w trakcie postępowania sądowego. Na moment wydania decyzji Prezesa URE wspólnik figurował w Krajowym Regestrze Karnym, co czyni ją prawidłową
28.06.2016r. 15:16

oddalenie apelacji koncesjonariusza od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany koncesji poprzez włączenie do jej zakresu procesu wytwarzania estrów stanowiących samoistne paliwo w drodze ich przekwalifikowania z biokomponentów. Nie ma podstaw do uznania, że wytwarzanie paliwa ciekłego obejmuje również przeklasyfikowanie produktu jedynie do celów prawnych, podatkowych i handlowych, bez znikamy jego właściwości.
19.05.2016r. 12:01

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany warunków koncesji poprzez umożliwienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na terenie całego kraju. Przedsiębiorca jest zobowiązany każdorazowo do wykazania, że posiada możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie planowanej działalności. Posiadanie takich możliwości nie może mieć zatem charakteru abstrakcyjnego
15.04.2016r. 10:03

zmiana wyroku SOKiK na oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji. Wbrew twierdzeniom SOKiK URE miało uzasadnione postawy, żeby twierdzić, że wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia działalności oraz nie dysponuje środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe jej uzyskanie lub może je pozyskać. Wnioskodawca był niewypłacalny, a nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto w KRS ujawniono wpisy o zaległościach podatkowych i bezskuteczności egzekucji, a wnioskodawca nie złożył do KRS sprawozdań finansowych.
17.12.2015r. 11:21

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. SOKiK oddalił odwołanie wskazując, że spółka nie dysponowała środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej. Sąd II instancji oddalił apelację wskazując, że spółka nie przedstawiła żadnych dowodów na wykazanie zasad finansowania swojej działalności. Nie zwalniał jej od tego również charakter planowanej działalności (hurtowy „czysty” obrót paliwami). Nie można uznać za wiarygodny dowód „wzór umowy ramowej dostawy paliwa", gdyż nie ma pewności czy którykolwiek z kontrahentów apelującego zaakceptuje relację handlową nakreśloną tym wzorem.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE