ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
01.07.2016r. 10:27

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Wystosowane wezwanie nie zawierało zaległości, w oparciu o które dokonano wstrzymania dostaw. Dystrybutor energii ma obowiązek upewnienia się, że wstrzymanie dostaw energii na wniosek przedsiębiorstwa obrotu jest prawnie uzasadnione
28.06.2016r. 10:48

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne w wezwaniu błędnie określiło termin wstrzymania podając konkretną datę, nie ma to znaczenia, jeżeli do wstrzymania doszło jednak w terminie określonym w ustawie. Nie ma podstaw, żeby przy wezwaniach do zapłaty kierowanych do odbiorców energii stosować analogiczne zasady jak przy doręczeniach zastępczych z Kpc (podwójne awizo). Zastosowanie ma teoria doręczenia.
Jeżeli nadawca ma prawo spodziewać się, że adresat będzie przebywał w miejscu, do którego nadano wezwanie, to decydujący dla uznania za doręczone jest moment dostarczenia listu w to miejsce. Konsekwencje faktycznej niemożności odbioru obciążają adresata chyba, że nadawca wiedział, że w tym miejscu adresata nie zastanie. W celu ochrony interesów odbiorcy należy jednak przyjąć, że mają oni 14 dni na odebranie przesyłki (podwójne awizowanie) i ostatniego dnia terminu zachodzi fikcja prawna, że adresat zapoznał się z treścią wezwania. Zatem dopiero od tego dnia należy liczyć termin na zapłatę zaległości, jeżeli odbiorca nie odebrał jej z poczty
12.08.2015r. 11:44

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie przez powodowa dostaw energii do odbiorcy było nieuzasadnione. SOKiK uznał, że powód nie miał podstaw do wstrzymania dostaw energii, ponieważ odbiorca nie otrzymywał faktur i wezwania do zapłaty, które były wysyłane przez przedsiębiorcę na adres inny niż wskazany w umowie, o czym powód był informowany przez odbiorcę podczas rozmów odbytych za pośrednictwem infolinii. Sąd II instancji podzielił stanowisko SOKiK i wskazał, że przedsiębiorstwo energetyczne nie miało prawa samowolnie zmienić wskazanego w umowie adresu do korespondencji z odbiorcą energii i nie zdołało udowodnić, że odbiorca energii odebrał faktury i wezwanie do zapłaty
30.07.2015r. 11:36

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK utrzymującego w mocy decyzję Prezesa URE stwierdzającą nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej odbiorcy przez powoda. SOKiK wskazał, że nie można było uznać, że odbiorca pozostawał w zwłoce z zapłatą należności wynikających z korekty faktur w sytuacji gdy wszedł w spór z powodem co do zasadności tych wyliczeń. Sąd II instancji podzielił ustalenia sądu I instancji, ponieważ potwierdzono wadliwość licznika, na podstawie którego dokonywany był pomiar, a wadliwość ta była zawiniona przez przedsiębiorstwo energetyczne (licznik stanowił jego własność). Wznowienie dostaw energii nie czyni postępowania o stwierdzenie zasadności wstrzymania dostaw bezprzedmiotowym
16.06.2015r. 13:30

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostaw energii jest nieuzasadnione. Bez znaczenia jest fakt, czy adresat mógł odebrać wezwanie do zapłaty, skoro przedsiębiorstwo energetyczne wysłało je pod niewłaściwy adres. Adresat nie ma obowiązku odbierać przesyłek w każdym miejscu, z którym jest on w jakiś sposób związany. Skoro przedsiębiorstwo nie posiadało dowodu doręczenia i wyznaczyło wadliwie termin w wezwaniu do zapłaty (datą, a nie termin dwutygodniowy), nie dochowano procedury umożliwiającej wstrzymanie dostaw energii
09.06.2015r. 11:17

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. SOKiK utrzymał w mocy decyzję organu, ponieważ sprzedawca energii i odbiorca pozostawali w sporze co do zasadności opłat wynikających z korekty faktur, co wyłącza możliwość wstrzymania dostaw energii. Sąd II instancji podzielił stanowisko SOKiK i oddalił apelację wskazując, że brak dobrowolnego uiszczenia takich należności przez zainteresowanego w takich okolicznościach sprawy nie może stanowić postawy do wstrzymania odbiorcy dostaw energii. Prezes URE jest ponadto uprawniony do rozstrzygnięcia wniosku odbiorcy energii o rozpoznanie sporu dot. wstrzymania dostaw energii również po przywróceniu tych dostaw – oczywiście o ile wniosek nie zostanie cofnięty
22.05.2015r. 10:49

oddalenie apelacji przedsiębiorcy od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE, stwierdzającej brak podstaw do wstrzymania dostaw energii. Prawo energetyczne określa przesłanki, które muszą być spełnione kumulatywnie aby przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej mogło wstrzymać dostarczanie energii. Powód nie dopełnił obowiązku dostarczenia odbiorcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania energii. Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok SOKiK uznając, że w związku z uchybieniami w awizacji (z winy Poczty Polskiej) nie doszło do zaktualizowania się domniemania doręczenia zgodnie z przepisami kpa, dlatego też powód, pomimo wysłania zawiadomienia, nie dopełnił obowiązku zawiadomienia odbiorcy
19.02.2015r. 11:29

uwzględnienie apelacji Prezesa URE i zainteresowanego poprzez oddalenie odwołania powoda od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie administracyjne rozstrzygające spór pomiędzy powodem, a przedsiębiorstwem (zainteresowanym), które wstrzymało dostawę ciepła do budynku będącego własnością powoda. Powód skierował najpierw roszczenie do sądu rejonowego, który oddalił powództwo i wskazał na kompetencje Prezesa URE w tym zakresie. SOKiK uchylił skarżoną decyzję uznając obowiązek rozstrzygnięcia przez Prezesa URE sporu co do istoty sprawy. Sąd II instancji nie podzielił stanowiska SOKiK uznając apelację za zasadą z uwagi na wystąpieniem obligatoryjnej przesłanki umorzenia postępowania w związku z jego bezprzedmiotowością. Ponadto wskazał, że sąd powszechny słusznie oddalił roszczenie powoda, który niewłaściwie określił swoje żądanie
18.12.2014r. 10:38

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK utrzymującego w mocy decyzję Prezesa URE stwierdzającą bezzasadność wstrzymania dostawy energii elektrycznej. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok I instancji, podkreślając, że nie można wstrzymać dostaw energii w sytuacji istnienia sporu co do wysokości należności za energię elektryczną oraz faktu błędnego określenia wartości należności przez przedsiębiorstwo energetyczne. Wstrzymanie dostaw energii nie może prowadzić do wymuszania na odbiorcy zapłaty wadliwie naliczonej należności
11.12.2014r. 12:34

oddalenie apelacji przedsiębiorstwa od wyroku utrzymującego w mocy decyzję Prezesa URE o bezzasadności wstrzymania dostaw energii do lokalu na podstawie nieuregulowania przez zainteresowanego korekty faktur. Sąd apelacyjny podzielił stanowisko sądu I instancji, zgodnie z którym, dla wstrzymania dostaw energii nie ma znaczenia rodzaj wystawionej faktury, a istnienie zadłużenia, którego wysokość i źródło powinny być określone w wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostaw energii, czego spółka nie dopełniła. Powódka jako profesjonalny podmiot ma obowiązek redagować wezwania w sposób zrozumiały i nie budzący wątpliwościcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE