ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
22.02.2017r. 11:40

oddalenie odwołania odbiorcy od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. W postepowaniu przed Prezesem URE nie rozstrzyga się roszczeń odszkodowawczych o charakterze cywilnym za nieuzasadnione wstrzymanie dostaw. Obowiązek wznowienia dostaw spoczywa z mocy prawa na dostawcy, jeśli zostanie stwierdzone, że wstrzymanie dostaw było nieuzasadnione. Prezes URE nie ma kompetencji w kwestii orzekania o umowach już zawartych.
15.02.2017r. 15:19

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie po stwierdzeniu, że nie ma podstaw do rozstrzygnięcia, czy wstrzymanie dostaw energii było uzasadnione. Nie można utożsamiać wszystkich przerw w dostawach energii z wstrzymaniem jej dostarczania. Nie jest wstrzymaniem dostaw pozbawienie dostaw energii w wyniku awarii czy też planowanej przerwy w dostawach.
13.01.2017r. 10:40

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Dostawy wstrzymano ze względu na śmierć odbiorcy. Sądy nie dopatrzyły się śmierci odbiorcy jako podstawy do wygaśnięcia umowy kompleksowej. Nie ma też podstaw do przyjęcia, że w takim przypadku świadczenie z umowy jest niewykonalne. Prawo do domagania się stwierdzenia nieuzasadnionego wstrzymania dostaw mają wtedy następcy prawni odbiorcy, którzy dziedziczą prawa i obowiązki z takich umów. Decyzja regulatora w tej materii może stanowić podstawę roszczeń odszkodowawczych wobec przedsiębiorstwa energetycznego zarówno na podstawie odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej.
13.01.2017r. 10:32

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione.

Nie jest przesłanką umorzenia postępowania w tym zakresie fakt wznowienia dostarczania energii elektrycznej do nieruchomości odbiorcy. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej nie zmienia sytuacji faktycznej między stronami umowy w tym sensie, iż uprzednio doszło do wstrzymania dostaw tej energii, w wyniku czego w stosunku prawnym wynikającym z umowy mogło dojść do wystąpienia określonych skutków prawnych.

Nie jest też przesłanką do umorzenia brak sporu co do faktu, że wstrzymanie było nieuzasadnione. Odbiorca ma interes w stwierdzeniu, że wstrzymanie jest nieuzasadnione, ponieważ może z tego wywodzić dalsze skutki prawne związane z nienależytym wykonaniem umowy.
22.07.2016r. 10:21

Oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii. Przepisy prawa energetycznego wymagają wykazania w sposób niebudzący wątpliwości daty doręczenia wezwania do zapłaty, skoro od daty jego doręczenia biegnie ostateczny, 14 dniowy termin do zapłaty należności. Przedsiębiorstwo energetyczne nie było w stanie żadnym dokumentem daty tej precyzyjnie wykazać. W konsekwencji nie było wiadomo, kiedy upłynął ustawowy termin do zapłaty należności. Niezależnie od tego, skutki tego wezwania zostały anulowane mocą czynności rozłożenia płatności na raty, przy czym termin płatności ostatniej przypadał blisko rok później w stosunku do daty wstrzymania dostaw energii.

Wobec braku skutecznego wezwania do zapłaty, wstrzymanie dostaw było nieuzasadnione. Ponadto, za niespójne trzeba uznać czynności przedsiębiorstwa energetycznego, które samo "nie mogło się zdecydować" i nie było władne prawidłowo wyliczyć, ile wynosi zaległość.
01.07.2016r. 10:27

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Wystosowane wezwanie nie zawierało zaległości, w oparciu o które dokonano wstrzymania dostaw. Dystrybutor energii ma obowiązek upewnienia się, że wstrzymanie dostaw energii na wniosek przedsiębiorstwa obrotu jest prawnie uzasadnione
28.06.2016r. 10:48

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne w wezwaniu błędnie określiło termin wstrzymania podając konkretną datę, nie ma to znaczenia, jeżeli do wstrzymania doszło jednak w terminie określonym w ustawie. Nie ma podstaw, żeby przy wezwaniach do zapłaty kierowanych do odbiorców energii stosować analogiczne zasady jak przy doręczeniach zastępczych z Kpc (podwójne awizo). Zastosowanie ma teoria doręczenia.
Jeżeli nadawca ma prawo spodziewać się, że adresat będzie przebywał w miejscu, do którego nadano wezwanie, to decydujący dla uznania za doręczone jest moment dostarczenia listu w to miejsce. Konsekwencje faktycznej niemożności odbioru obciążają adresata chyba, że nadawca wiedział, że w tym miejscu adresata nie zastanie. W celu ochrony interesów odbiorcy należy jednak przyjąć, że mają oni 14 dni na odebranie przesyłki (podwójne awizowanie) i ostatniego dnia terminu zachodzi fikcja prawna, że adresat zapoznał się z treścią wezwania. Zatem dopiero od tego dnia należy liczyć termin na zapłatę zaległości, jeżeli odbiorca nie odebrał jej z poczty
29.04.2016r. 10:07

Oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej jest możliwe tylko w przypadku, kiedy należności są bezsporne, a niespełnienie świadczenia w terminie jest następstwem okoliczności, za które odbiorca ponosi odpowiedzialność, przy równoczesnym dochowaniu procedur określonych w prawie energetycznym. Jeżeli jednak brak częściowej zapłaty za energię w określonym terminie jest konsekwencją kwestionowania przez odbiorcę zasadności naliczenia opłaty nie można mówić o należnościach bezspornych. Nie można mówić o zwłoce odbiorcy, jeżeli dłużnik nie spełnia świadczenia, którego wysokość jak i tożsamość są błędnie wskazane. Tylko prawidłowe określenie, w sposób niebudzący wątpliwości odbiorcy końcowego i kwoty pieniężnej w wezwaniu do zapłaty daje dostawcy możliwość wstrzymania dostaw energii elektrycznej.

Kwestia uniemożliwienia przez odbiorcę dostępu dla dostawcy energii do urządzenia pomiarowego nie została w żaden sposób przez dostawcę udowodniona, a zatem konsekwencje zaniedbania odczytu licznika mogą obciążać wyłącznie sprzedawcę albo dystrybutora energii.
12.08.2015r. 11:44

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie przez powodowa dostaw energii do odbiorcy było nieuzasadnione. SOKiK uznał, że powód nie miał podstaw do wstrzymania dostaw energii, ponieważ odbiorca nie otrzymywał faktur i wezwania do zapłaty, które były wysyłane przez przedsiębiorcę na adres inny niż wskazany w umowie, o czym powód był informowany przez odbiorcę podczas rozmów odbytych za pośrednictwem infolinii. Sąd II instancji podzielił stanowisko SOKiK i wskazał, że przedsiębiorstwo energetyczne nie miało prawa samowolnie zmienić wskazanego w umowie adresu do korespondencji z odbiorcą energii i nie zdołało udowodnić, że odbiorca energii odebrał faktury i wezwanie do zapłaty
30.07.2015r. 11:36

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK utrzymującego w mocy decyzję Prezesa URE stwierdzającą nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej odbiorcy przez powoda. SOKiK wskazał, że nie można było uznać, że odbiorca pozostawał w zwłoce z zapłatą należności wynikających z korekty faktur w sytuacji gdy wszedł w spór z powodem co do zasadności tych wyliczeń. Sąd II instancji podzielił ustalenia sądu I instancji, ponieważ potwierdzono wadliwość licznika, na podstawie którego dokonywany był pomiar, a wadliwość ta była zawiniona przez przedsiębiorstwo energetyczne (licznik stanowił jego własność). Wznowienie dostaw energii nie czyni postępowania o stwierdzenie zasadności wstrzymania dostaw bezprzedmiotowymcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE