ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
06.02.2017r. 15:22

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy sprzedaży energii z OZE. Nie ma podstaw do uzależnienia obowiązku zakupu energii z OZE od krzywej zapotrzebowania. Odkupowi energii podlega cała energia wytworzona w OZE.
25.11.2016r. 14:23

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalaljącego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy na sprzedaż energii z OZE z podmiotem wypełniającym obowiązki sprzedawcy z urzędu. Zasięg obowiązków sprzedawcy z urzędu określa zasięg sieci dystrybucyjnej OSD, z którego został wyodrębniony. Obowiązek odkupu energii z OZE dotyczy również OZE przyłączonych do sieci przesyłowej. URE w decyzji orzekającej zawarcie umowy nie musi określać wszystkich elementów umowy wymaganych w Prawie energetycznym, jeżeli wynikają one z przepisów ustawy (w szczególności przepisów bezwzględnie obowiązujących).
20.04.2016r. 13:49

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej brak obowiązku zawarcia umowy sprzedaży i przesyłu ciepła. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nie ma bowiem bezpośredniego przyłączenia do sieci ciepłowniczej, a przyłączony jest za pośrednictwem instalacji innego podmiotu. Nie został zatem spełniony warunek zaistnienia obowiązku zawarcia umowy sprzedaży i świadczenia usług przesyłowych ciepła
16.02.2016r. 10:35

częściowe uwzględnienie apelacji Prezesa URE i zainteresowanego od wyroku SOKiK zmieniającego częściowo treść umowy sprzedaży energii elektrycznej z OZE zawartej decyzją Prezesa URE pomiędzy powodem i zainteresowanym. SOKiK wskazał, że przepisy prawa nie uzależniają zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej od umieszczenia w niej zapisów dotyczących grafikowania wytwarzanej energii. Sąd apelacyjny uznał apelację za zasadną, wskazując, że określenie przedmiotu sprzedaży należy do essentialia negotii umowy sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży powinien być określony również co do paramentów jakościowych oraz ilości lub struktury zapotrzebowania na energię w określonych jednostkach czasu oraz wskazanie miejsca dostarczenia. Określeniu ilości służy zamieszczenie przepisów dotyczących grafikowania wytwarzania.

Mimo, że strony zawarły nową umowę w toku postepowania, sąd apelacyjny uznał, że spór nie wygasł i należało go rozstrzygnąć w spornym okresie (przed zawarciem nowej umowy).
24.09.2015r. 12:27

uwzględnienie apelacji zainteresowanego i Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję organu orzekającą zawarcie pomiędzy powodem i zainteresowanym umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanej farmy wiatrowej. SOKiK uchylił decyzję, ponieważ zainteresowany nie dysponował urządzeniami technicznymi umożliwiającymi dokonanie wnioskowanego przyłączenia. Sąd II instancji uchylił skarżony wyrok i przekazał go do ponownego rozpoznania przez SOKiK, ponieważ art. 7 ust. 1 PE nie przewiduje warunku przyłączenia w postaci uprzedniego ukończenia obiektu będącego przedmiotem tego przyłączenia, a ponadto żadna inwestycja bodowy farmy wiatrowej nie rozpocznie się przed zawarciem przez inwestora umowy o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem energetycznym. Przy ponownym rozpoznaniu należy ustalić, czy wskazywane przez powoda inwestycje w sieć konieczne do przyłączenia instalacji zainteresowanego ujęte zostały w planie rozwoju przedsiębiorstwa oraz ustalenie, czy środki na realizację inwestycji ujętej w planie zostały faktycznie zapewnione w taryfie powodowego przedsiębiorstwa zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu, bądź zostało zadeklarowane, że zostaną one uwzględnione w kolejnych taryfach
07.07.2015r. 11:49

oddalenie apelacji powoda od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej zawarcie umowy o świadczenie usług przesyłu energii elektrycznej. Sąd apelacyjny uznał trafność części zarzutów apelacji, ale skarżony wyrok i tak odpowiadał prawu. Sąd apelacyjny uznał, że w przypadku powstania szkody można dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych (z ograniczeniami wynikającymi z art. 11e ustawy PE) i możliwość ta nie jest wyłączona bonifikatami przewidzianymi w prawie za takie zdarzenia. Instrukcje ruchu mają charakter wzorców umownych, od których można odstąpić w umowie, ale wymaga to zgodnej woli stron. Prezes URE wydając decyzję zastępującą umowę jest związany postanowieniami instrukcji ruchu i może od nich odstąpić tylko, gdy w konkretnym wypadku istnieją okoliczności, które uzasadniają takie wyjątkowe rozwiązanie
16.06.2015r. 11:59

uwzględnienie apelacji Prezesa URE do wyroku SOKiK uchylającego decyzję organu orzekającą zawarcie pomiędzy powodem i zainteresowanym umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu elektrowni wiatrowych. SOKiK uchylił skarżoną decyzję, wskazując, że wydanie warunków przyłączenia potwierdza jedynie istnienie technicznych możliwości dokonania przyłączenia, a nie oznacza, że takie warunki istnieją i że na przedsiębiorstwie energetycznym ciąży publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. Sąd apelacyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę SOKiK do ponownego rozpoznania, ponieważ sąd I instancji uznając, że przesłanki istnienia warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci nie zostały spełnione nie rozważył pozostałych zarzutów odwołania powoda, a tym samym nie rozpoznał istoty sprawy.
Sąd apelacyjny zarzucił bezrefleksyjne zastosowanie dotychczasowej linii orzeczniczej bez uwzględnienia zmienionego stanu faktycznego i prawnego, w szczególności dodania art. 7 ust. 8i Prawa energetycznego. Ponadto, Sąd apelacyjny podkreślił, że brak technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia może zachodzić jedynie wyjątkowo. Przy ocenie istnienia tych warunków powinno brak się pod uwagę plany rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego, także te wydane po decyzji Prezesa URE, a w toku postępowania sądowego. Nie można uznać, że nie ma warunków technicznych przyłączenia skoro inwestycje potrzebne do przyłączenia przewidziano w planie. Ponadto, przy ocenie warunków ekonomicznych należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe i dostępne metody finansowania, w tym przede wszystkim taryfy będące źródłem finansowania inwestycji przewidzianych w planie. Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem, że tylko plany, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy - Prawo energetyczne mają decydować o finansowaniu przez przedsiębiorstwo energetyczne rozbudowy sieci. Sąd apelacyjny w powtórzonym postępowaniu nakazał SOKiK wziąć również pod uwagę fakt, że instalacje OZE korzystają od wejścia w życie ustawy OZE z pierwszeństwa przyłączenia do sieci
22.04.2015r. 10:34

uwzględnienie apelacji zainteresowanego od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE stwierdzającą brak obowiązku zawarcia umowy o przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez zainteresowanego. SOKiK uchylił skarżoną decyzję w całości z uwagi na fakt, że w jego ocenie powód właściwie złożył formalny wniosek o określenie warunków przyłączenia farmy wiatrowej, na co bez wpływu był fakt jego późniejszej zmiany, ponieważ zachowana została tożsamość farm wiatrowej. Sąd II instancji uwzględnił apelację i zmienił wyrok sądu I instancji poprzez oddalenie odwołania, ponieważ zmiany były za daleko idące, żeby uznać zmieniony wniosek za ten sam wniosek (złożyła go inna spółka, zmieniono liczbę, moc i posadowienie turbin). Aby uznać, że wniesiono o zmianę wniosku, modyfikacje nie mogą prowadzić do zmian podmiotów lub przedmiotu postępowania przyłączeniowego
21.04.2015r. 11:16

zmiana zaskarżonego przez Prezesa URE wyroku SOKiK poprzez oddalenie odwołania przedsiębiorcy od decyzji Prezesa URE o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu w zakresie odmowy zawarcia umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Prezes URE nie może orzekać w sprawach dotyczących umów już zawartych, także jeśli doszło do odstąpienia od umowy
27.03.2015r. 15:00

oddalenie apelacji Prezesa URE oraz zainteresowanego od wyroku SOKiK, który uchylił decyzję Prezesa URE orzekającą zawarcie pomiędzy powodem i zainteresowanym umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej. Samo wydanie warunków przyłączenia nie stanowi bezwzględnego zobowiązania przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie. Sąd apelacyjny podzielił stanowisko sądu I instancji podkreślając, że obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie aktualizuje się gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia od sieci oraz gdy podmiot żądający przyłączenia spełnia warunki przyłączeniacire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE