ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
16.12.2016r. 10:35

częściowe uwzględnienie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE za nieprzestrzeganie obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej. Wydzielenie jednostki wytwórczej w ramach linii bezpośredniej polega również na braku podłączenia odbiorców do systemu elektroenergetycznego. Poza tym, żeby linia miała status linii bezpośredniej, potrzebna jest w tej materii zgoda regulatora. Moc jednostki wytwórczej określa się biorąc pod uwagę łączną moc zainstalowaną wszystkich funkcjonalnie połączonych urządzeń w niej się znajdujących. Kara została obniżona, ponieważ ukarany niesłusznie był posądzony o działanie w ramach recydywy mimo, że w toku postępowania uchylono decyzję Prezesa URE nakładającą na niego wcześniej wymierzoną karę pieniężną.
04.11.2016r. 12:50

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu gazu propan-butan niespełniającego wymagań jakościowych. Sąd stwierdził że warunek w koncesji, który stanowił podstawę do wydania niekorzystnej decyzji dla przedsiębiorstwa energetycznego nie konkretyzuje obowiązku spoczywającego na ukaranym i nie wpływa w żaden sposób na jego treść. W związku z powyższym nie było podstaw do nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę
28.10.2016r. 12:46

uwzględnienie w części apelacji Prezesa URE i zmiana wyroku SOKiK. SOKiK uchylił decyzję Prezesa URE w której przedsiębiorstwo energetyczne zostało ukarane za niewywiązanie się z obowiązków: zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu oraz uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej. W zakresie obowiązku zakupu energii apelacja podzieliła pogląd SOKiK, że nie można było ukarać za odmowę zakupu energii po dalece niekorzystnej cenie. Ukarany nie miał zatem obowiązku zakupu energii po cenie przez niego narzuconej, niepodlegającej negocjacjom, w sytuacji gdy byłoby to dla niego niekorzystne ekonomicznie i spowodowałoby stratę jego działalności gospodarczej.
W zakresie drugiego obowiązku apelacja przywróciła orzeczoną przez Prezesa URE karę. O ile przedsiębiorstwo energetyczne nie miało możliwości zakupu świadectw pochodzenia, mogło ono uiścić opłatę zastępczą i tym samym zrealizować swój ustawowy obowiązek. Nie było zatem podstaw do zwolnienia ukaranego z realizacji powyższego obowiązku ze względu na niewydawanie świadectw przez Prezesa URE czy odmowę zmiany taryfy przez Prezesa URE
07.10.2016r. 11:19

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE wymierzającej karę pieniężną za naruszenie koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych
29.09.2016r. 12:43

uwzględnienie apelacji przedsiębiorstwa energetycznego od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie przedsiębiorstwa energetycznego poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za podejmowanie działań niezgodnych z postanowieniami programu zgodności - programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego. Przedsiębiorstwo energetyczne dopuściło się następujących niezgodnych z prawem zachowań: przekazało pismo (przez pracownika), które zostało wykorzystane w sporze przeciwko innemu sprzedawcy, powiązało stronę internetową ze stroną internetową spółki zajmującej się obrotem energią w ramach grupy kapitałowej, powiązało call center z infolinią spółki zajmującej się obrotem. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wymierzenie jednej kary pieniężnej dla trzech naruszeń, stanowi naruszenie zasady uznania administracyjnego w zakresie określenia wysokości kary, zwłaszcza że Prezes URE nie ocenił wszystkich okoliczności mających wpływ na wymiar kary w każdym przypadku. W sytuacji, gdy przedsiębiorca dopuścił się kilku naruszeń ustawy, w każdym przypadku powinna być nałożona osobna kara pieniężna, po dokonaniu osobnej oceny przesłanek wpływających na jej wymiar
28.09.2016r. 12:39

uwzględnienie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE dotyczącą wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za niedotrzymanie obowiązku informacyjnego w zakresie realizacji utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo energetyczne nie poinformowało Prezesa URE w odpowiednim terminie o zakresie wykonania powyższego obowiązku. Sąd Apelacyjny uznał, że dane mieszczące się w ramach pojęcia informacji o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa, a nieobjęte zakresem pojęcia informacji o realizacji obowiązku utrzymywania zasobów obowiązkowych gazu ziemnego mogą być realnie przydatne Prezesowi URE w realizacji jego zadań. W związku z tym pomimo zwolnienia z obowiązku utrzymywania stosownych zapasów gazu ziemnego, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest realizować obowiązki informacyjne względem Prezesa URE
28.09.2016r. 12:36

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE w sprawie dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za wprowadzenie do obrotu oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych. Sposób przeprowadzenia kontroli jakości paliwa wykonany przez Służbę Celną był nieprawidłowy i nie odpowiadał standardom. Istniało prawdopodobieństwo, że w wyniku badań przeprowadzonych przez Służbę Celną wykonane próbki nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi rzeczy. Z tego względu sąd oddalił apelację Prezesa URE
21.09.2016r. 11:40

zmiana wyroku SOKiK na odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za niewypełnienie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Termin określenia obowiązku ma charakter materialny iż tego względu upływa on w ściśle określonym dniu, bez względu na to, czy ten dzień wypada w dniu wolnym od pracy. Ze względu jednak na kontrowersje związane z regulacją terminów materialnych oraz fakt realizacji obowiązku tuż po upływie terminu sąd uznał stopień szkodliwości czynu ukaranego za znikomy. Sąd nie zgodził się, przy tym, że nie można odstąpić od wymierzenia kary ze względu brak możliwości realizacji obowiązku skoro termin na jego realizację już upłynął. Nieterminowa realizacja obowiązku umorzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej także uprawnia Prezesa URE do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, ponieważ należy uznać za spełnioną przesłankę zrealizowania naruszonego obowiązku
16.09.2016r. 10:55

zmiana wyroku SOKiK na zmianę decyzji Prezesa URE polegającą na odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych niespełniających norm jakościowych. Sąd apelacyjny uznał, że stopień szkodliwości czynu był znikomy (niewielkie przekroczenie normy, niezwłoczne zaprzestanie sprzedaży, brak udowodnienia szkodliwości paliwa, paliwo od renomowanego dostawcy, ewentualna szkoda u konsumentów ograniczona ze względu na zaprzestanie sprzedaży.
Jeżeli próbka i próbka kontrolna dają różne wyniki, decydujące powinny być wyniki próbki kontrolnej. Niedające się usunąć wątpliwości powinno się rozstrzygać na korzyść ukaranego
15.09.2016r. 13:57

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie o decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za niewykonanie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia w maksymalnej możliwej wysokości. Ukarany nie wykazał podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających chociażby do częściowego zaspokojenia obowiązku. Stopień szkodliwości czynu był znaczy, a podmiot był już uprzednio karany za podobne czyny. Ewentualna trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie stanowi przesłanki odstąpienia od kary, może jedynie wpłynąć na jej wysokośćcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE