ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
07.09.2016r. 10:12

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE na odstąpienie od wymierzenia kary za brak umorzenia świadectw lub uiszczenie opłaty zastępczej w terminie. Literalna wykładnia sformułowania "zrealizowanie obowiązku" wskazuje, że realizacja może nastąpić prawidłowo lub nieprawidłowo, gdyż czym innym jest niezrealizowanie obowiązku w ogóle. Prawidłowa realizacja obowiązku to przedstawienie świadectw lub zapłata właściwej kwoty opłaty zastępczej w terminie. Niewłaściwa realizacja obowiązku to dokonanie jednej z tych czynności po tym terminie lub zapłata opłaty zastępczej w wysokości niższej niż należna. "Zrealizowanie obowiązku", który nie został przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonany prawidłowo, bądź został wykonany nieterminowo lub niepełnie, uprawnia Prezesa URE do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, którą w innym przypadku organ ten byłby zobowiązany nałożyć na przedsiębiorstwo energetyczne.

Uiszczenie opłaty po terminie powinno mieć wpływ na wysokość kary pieniężnej i ewentualnie nałożenie jej w wysokości równej karze minimalnej lub niewiele wyższej niż minimalna albo na odstąpienie przez Prezesa URE od wymierzenia kary nawet w tej minimalnej wysokości, jeżeli stopień szkodliwości czynu był znikomy.
17.08.2016r. 10:10

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE na odstąpienie od wymierzenia kary za brak umorzenia świadectw lub uiszczenie opłaty zastępczej w terminie. Sąd Okręgowy doszedł do trafnego wniosku, że stopień społecznej szkodliwości uchybienia, którego dopuścił się przedsiębiorca był znikomy. Na trafność tej konstatacji wskazują jednoznacznie bardzo mały udział powoda w rynku, tylko kilkudniowe opóźnienie w uiszczeniu opłaty oraz fakt, że przedsiębiorca nie miał żadnego doświadczenia w realizacji obowiązku umorzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Z faktu przypisania terminowi realizacji obowiązku charakteru materialnego nie wynika brak możliwości odstąpienia przez Prezesa URE od wymierzenia kary. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla przyjęcia, że Prezes URE jest obowiązany ukarać przedsiębiorstwo, które nie uiściło w terminie przedmiotowej opłaty, w sytuacji, gdy ogólne reguły wydawania decyzji administracyjnych, w oparciu o swobodne uznanie organu, przemawiają przeciwko nałożeniu kary.
26.07.2016r. 11:47

zmiana wyroku SOKiK na oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną. SOKiK bezpodstawnie uznał, że Prezes URE nie wykazał uprzedniego ukarania przedsiębiorcy mimo, że przedsiębiorca w tej materii w toku postępowania nie kwestionował faktu uprzedniego ukarania
14.06.2016r. 11:22

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za odmowę przedłożenia informacji o wykonywaniu przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej. Spółdzielnia mieszkaniowa dokonywała sprzedaży i dostarczania energii cieplnej innym podmiotom. Wystawiała za to faktury VAT, co sąd uznał za potwierdzenie prowadzenia w tym zakresie działalności gospodarczej. Prezes URE uznał zatem prawidłowo, że spółdzielnia jest przedsiębiorstwem energetycznym. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, że ze względu na wielkość mocy źródeł ciepła działalność spółdzielni nie wymagała uzyskania koncesji
12.05.2016r. 11:51

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji poprzez wykorzystanie zbiorników naziemnych na stacji paliw. Nie można traktować jako wynikającego z koncesji obowiązku, którego bezpośrednim źródłem jest przepis obowiązującego prawa. Obowiązek taki nie wynika bowiem z koncesji, lecz z ustawy lub aktu wykonawczego do niej. Nałożenie kary było bezpodstawne
12.04.2016r. 12:27

oddalenie apelacji przedsiębiorstwa energetycznego od wyroku SOKIK oddalającego odwołanie przedsiębiorstwa energetycznego od decyzji Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za naruszenie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi poprzez wprowadzenie do obrotu oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych. W ocenie Sądu Apelacyjnego powoływanie się w apelacji na fakt, że przedsiębiorstwo energetyczne dokonywało zakupu paliwa z jednego źródła, od renomowanego dostawcy, który przedstawiał badania laboratoryjne potwierdzające zgodność dostarczonego paliwa z obowiązującymi normami nie oznacza, że brak jest podstaw do nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kary z tytułu wprowadzania do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych
07.04.2016r. 12:30

oddalenie apelacji przedsiębiorstwa energetycznego od wyroku SOKiK oddalającego w części odwołanie przedsiębiorstwa energetycznego od decyzji Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za wprowadzenie do obrotu oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych. W ocenie Sądu Apelacyjnego powoływanie się w apelacji na fakt, że przedsiębiorstwo energetyczne dokonywało zakupu paliwa z jednego źródła, od renomowanego dostawcy, nie oznacza, że brak jest podstaw do nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kary z tytułu wprowadzania do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych
30.03.2016r. 10:14

zmiana wyroku SOKiK na oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za brak realizacji umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. SOKiK niesłusznie zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary z Kodeksu karengo, które w ustawie Prawo energetyczne nie jest przewidziane i bezpodstawnie wymierzył karę poniżej jej minimalnej wysokości. Miarkowanie kary pieniężnej może się odbywać jedynie między jej minimum i maksimum. Przedsiębiorstwo energetyczne powinno tak konstruować umowy sprzedaży energii, aby wynikało z nich, jaka część energii jest zużywana na własny użytek, a jaka do dalszej odsprzedaży
30.03.2016r. 10:03

oddalenie apelacji od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie koncesji ze względu na wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Klauzula wzajemnego uznania nie mogła być w sprawie zastosowana mimo, że sporne paliwo zostało wprowadzone do obrotu na Łotwie, gdyż nie ulega wątpliwości, iż naruszenie norm odnośnie zawartości siarki, niezależnie od przepisów łotewskich w tym przedmiocie, nie zapewnia należytej ochrony środowiska "w stopniu odpowiadającym przepisom powołanego rozporządzenia". Przyjęcie poglądu odmiennego umożliwiałoby wprowadzenie do obrotu LPG z przekroczeniem polskiej normy o 61,82%. Wysokość wymierzonej kary sąd uznał za odpowiednią.
04.03.2016r. 12:09

oddalenie apelacji przedsiębiorstwa energetycznego od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie przedsiębiorstwa energetycznego od decyzji Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za niewywiązanie się z obowiązku uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji. Zarzuty apelacji sprowadzały się do stwierdzenia, że obowiązek zakupu świadectw pochodzenia został wykonany, ze względu na to że cały sporny wolumen energii elektrycznej przedsiębiorstwo energetyczne nabyło od przedsiębiorstwa energetycznego w upadłości i został odsprzedany na zasadzie refakturowania po cenie zakupu bez zysku. W związku z tym, zdaniem przedsiębiorstwa energetycznego, w takiej sytuacji nie było obowiązku ponownego uiszczania opłaty zastępczej, gdyż ratio legis przedmiotowej regulacji przemawia przeciwko podwójnemu pobieraniu spornej opłaty. Sąd apelacyjny nie podzielił tego pogląducire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE