ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
03.09.2015r. 11:25

oddalenie apelacji przedsiębiorcy od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE w przedmiocie wymierzenia powodowi kary pieniężnej w związku z naruszeniem warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez sprzedaż oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych. Wysokość kary została prawidłowo ustalona, a społeczna szkodliwość czynu był znaczna. Ukarany nie wykazał, aby przedsięwziął czynności niezbędne do wykluczenia możliwość wprowadzenia na rynek paliwa niezgodne z obowiązującymi normami. Nie wykazał również, że posiada certyfikat jakości zakupionego paliwa oraz że przeprowadzał badania kontrolne sprowadzanego paliwa
02.09.2015r. 11:27

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE nakładającą na przedsiębiorstwo energetyczne karę pieniężną za niewypełnienie obowiązku sprzedaży min. 15% wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej. Sąd II instancji podzielił ustalenia SOKiK i oddalił apelację, ponieważ energia wytworzona przez spółkę została w całości sprzedana przed dniem wejścia w życie nowelizacji PE, na podstawie umów zawartych przed zmianą przepisów (chociaż nie były one jeszcze wykonane), a ponadto w spornym okresie została wytworzona w kogeneracji, dlatego też na spółce nie ciążył obowiązek publicznej sprzedaży energii. Ponadto, zakresem obowiązku nie powinna być objęta energia bilansująca
21.08.2015r. 12:07

uwzględnienie apelacji powoda poprzez zamianę wyroku SOKiK i uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej na przedsiębiorcę karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez sprzedaż oleju napędowego z wykorzystaniem odmierzaczy paliw ciekłych nieposiadających aktualnych świadectw legalizacji. SOKiK oddalił odwołanie powoda przyjmując, że bezspornym był fakt obrotu przez niego olejem napędowym przy użyciu odmierzaczy paliw bez świadectw legalizacji, co uchybia spoczywającemu na nim jako koncesjonariuszowi obowiązkowi. Sąd apelacyjny zmienił wyrok SOKiK wskazując, że naruszenie norm prawnych dotyczących sposobu czy warunków wykonywania działalności koncesjonowanej, nie stanowi samo przez się naruszenia warunków koncesji, a co z tym idzie nie stanowi podstawy do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Kara może być wymierzona jedynie za naruszenie obowiązku wynikającego z treści decyzji o udzieleniu koncesji, który konkretyzuje wobec indywidualnego koncesjonariusza wykonywanie przez niego działalności koncesjonowanej, w sposób bardziej szczegółowy, niż to wynika z obowiązujących we danej dziedzinie uregulowań prawnych. Za taki obowiązek nie można utożsamiać ogólnego obowiązku przestrzegania prawa w zakresie działalności koncesjonowanej. W związku z tym brak było podstaw do twierdzenia, że działanie ukaranego uzasadnia nałożenie kary pieniężnej. Samo naruszenie przepisów prawa w odniesieniu do wykonywanej działalności koncesjonowanej przez przedsiębiorcę skutkować może natomiast cofnięciem udzielonej koncesji. Zarzucany czyn (stosowanie przyrządów pomiarowych podlagających kontroli metrologicznej bez wymaganych dowodów tej kontroli), penalizowany jest w ramach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, co zdaniem sądu apelacyjnego wyklucza możliwość nałożenia na jego sprawcę dodatkowej sankcji, w postaci kary pieniężnej przewidzianej ustawą Prawo energetyczne, niezależnie od powołanych wyżej argumentów
04.07.2015r. 10:18

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi poprzez wykonywanie ponad trzy lata działalności na stacji nieobjętej koncesją. Bez znaczenia pozostaje fakt uiszczania przez ukaranego wyższej opłaty koncesyjnej (może ubiegać się o jej zwrot) oraz funkcjonowanie stacji zgodnie z wymaganymi standardami
25.06.2015r. 11:07

uwzględnienie apelacji przedsiębiorcy i oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK obniżającego wysokość kary pieniężnej nałożonej na powoda decyzją Prezesa URE w związku z naruszeniem obowiązku sprzedaży min. 15% wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej oraz sprzedaży pozostałej części wytworzonej energii w sposób zapewniający publiczny i równy dostęp do energii. SOKiK zmienił częściowo decyzję Prezesa URE obniżając wysokość kary, ponieważ organ bezzasadnie kwestionował fakt wypełnienia tych obowiązków w stosunku do części energii wytworzonej przez powoda (z tytułu umów sprzedaży zawartych przed 9.08.2010 r., ale jeszcze niewykonanych po tej dacie, a także z tytułu energii bilansującej). Sąd apelacyjny w całości uchylił decyzję organu, wskazując, że powód w całości wypełnił obowiązki nałożone na niego przepisami prawa, także w stosunku do ilości energii, do której SOKiK uznał, że obowiązku sprzedaży nie wykonano (dot. konieczności sprzedaży energii w sposób określony w art. 49a ust. 2 ustawy Prawo energ. z jednostki nieobjętej ustawą KDT), dlatego też skarżoną decyzję należało uchylić
24.06.2015r. 12:30

uwzględnienie apelacji powoda od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie przedsiębiorcy od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunku koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez sprzedaż olejów napędowych i benzyn silnikowych innych niż benzyny lotnicze przy pomocy kontenerowej stacji paliw. SOKiK utrzymał w mocy decyzję organu, wskazując, że karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji. Sąd apelacyjny uchylił skarżoną decyzję, ponieważ naruszenie obowiązujących norm prawnych, dotyczących sposobu lub warunków wykonywania działalności koncesjonowanej, nie stanowi samo przez się naruszenia warunków koncesji, a tym samym nie jest wystarczającą podstawą do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Określenie w art. 56 ust. 1 pkt 1-16 Prawa energetycznego szczegółowych postaci deliktów administracyjnych, podlegających karze pieniężnej, byłoby zbędne, gdyby każde z tych zachowań można by kwalifikować, jako "nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji", której postanowienia zobowiązują koncesjonariusza do respektowania przepisów Prawa energetycznego, bądź innych przepisów prawa, obowiązujących w porządku prawnym Rzeczypospolitej. Przepis art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego powinien być interpretowany wąsko, jako odnoszący się do naruszenia przez przedsiębiorcę szczególnych warunków wykonywania działalności objętej koncesją
24.06.2015r. 11:19

częściowe uwzględnienie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję nakładającą na przedsiębiorcę karę pieniężną za naruszenie obowiązku sprzedaży min. 15% wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej poprzez obniżenie kwoty zasądzonej od Prezesa URE na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów procesu. SOKiK uchylił skarżoną decyzję, z uwagi na wyłączenie spod obowiązku publicznej i jawnej sprzedaży całej energii wytworzonej w kogeneracji w 2010 r. bez względu na średnioroczną sprawność przemiany, przez co na powodzie ten obowiązek nie ciążył, a tym samym nie mogło dojść do jego naruszenia. Sąd II instancji potwierdził prawidłowość wyroku SOKiK w zakresie kogeneracji oraz wskazał, że za energię sprzedaną uznać należy energię objętą umowami sprzedaży (także niewykonanymi)
17.06.2015r. 11:33

oddalenie apelacji powodowej spółki od wyroku SOKiK częściowo uwzględniającego odwołanie powoda poprzez obniżenie kary pieniężnej w związku z naruszeniem warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez obrót paliwami na obiektach nieobjętych zakresem koncesji. SOKiK obniżył wysokość kary, ponieważ zapis w koncesji udzielonej powodowi o obowiązku zawiadomienia o zmianie, która może polegać na rozszerzeniu działalności objętej koncesją był sformułowany w sposób, który mógł wprowadzić przedsiębiorcę w błąd w zakresie konieczności rozszerzenia w takim przypadku zakresu koncesji (czego powód nie uczynił). Sąd II instancji oddalił apelację, ponieważ samo zgłoszenie zmiany zakresu wykonywanej działalności koncesjonowanej nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku uzyskania koncesji na taką działalności i nie sanuje podejmowanych przez niego działań wykraczających poza zakres już posiadanej koncesji. Nie zgodził się również z oceną SOKiK, że zapis koncesji mógł wprowadzać w błąd, ale obniżenie kary uznał za zasadne, ponieważ powód uzyskał decyzję rozszerzającą zakres koncesji, a okres wykonywania działalności na obiektach nieobjętych koncesją został wydłużony przez zaniechania URE
16.06.2015r. 12:02

oddalenie apelacji powoda od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót gazem zmiennym poprzez nieprzestrzeganie obowiązku dywersyfikacji gazu zimnego z zagranicy. SOKiK oddalił odwołanie powoda od decyzji organu, ponieważ możliwe było ustalenie kraju pochodzenia sprowadzonego gazu, a powód nie wykazał, aby nie miał możliwości sprowadzenia paliw gazowych z terytorium państw innych niż Federacja Rosyjska. Sąd apelacyjny co prawda dokonał odmiennej wykładni terminu „kraj pochodzenia” wskazując, że jest to kraj, z którego importuje się gaz i nie musi być to kraj jego faktycznego wydobycia, niemniej powód naruszył obowiązek wynikający z prowadzenia działalności koncesjonowanej, za co został właściwie ukarany decyzją organu
16.06.2015r. 11:55

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego skarżoną decyzję organu nakładającą na powodową spółkę karę pieniężną za niewypełnienie obowiązku publicznej i jawnej sprzedaży energii elektrycznej. SOKiK uznał, że Prezes URE bezpodstawnie wymierzył karę powodowi, ponieważ na powodzie nie ciążył obowiązek publicznej i jawnej sprzedaży energii elektrycznej. Energię elektryczną objętą umową sprzedaży niewykonaną w całości należało uznać za energię już sprzedaną, a ustawowe obligo giełdowe dotyczyło tylko energii niesprzedanej. Ponadto, obowiązku nie trzeba było wykonywać wobec energii bilansującej, ponieważ prowadziłaby to do nałożenia na powoda niemożliwego do wypełniania obowiązku. Wyłączona jest także spod obowiązku energia dostarczana od przedsiębiorstwa za pomocą linii bezpośrednich, a za takie należy uznać sieć potrzeb własnych będącą zbiorem linii elektroenergetycznych doprowadzających energię elektryczną bezpośrednio z jednostek wytwórczych spółki do instalacji należących do spółki, w tym instalacji będących własnością spółki (części składowe nieruchomości, do których prawo własności przysługuje spółce), lecz wynajmowanych odbiorcom końcowymcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE