ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
26.01.2018r. 11:27

Prawo przedsiębiorców (skierowana do Senatu)
11.01.2018r. 10:45

o elektromobilności i paliwach alternatywnych
29.12.2017r. 08:24

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
20.12.2017r. 14:30

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
05.12.2017r. 09:36

zmiana wyroku SOKiK poprzez zmianę decyzji Prezesa URE na stwierdzenie, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Sąd apelacyjny uznał za wadliwe przyjęcie przez Prezesa URE i SOKiK, że doszło do skutecznego doręczenia przesyłki adresowanej do zmarłej babci. Wnuczka aby odebrać taką przesyłkę musiałaby dopuścić się złamania przepisów i złożyć na poczcie fałszywe oświadczenie o zamieszkaniu z adresatem.
29.11.2017r. 09:41

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Przedsiębiorstwo energetyczne nie było w stanie udowodnić, kiedy doręczono faktury odbiorcy. Sam dowód nadania faktur jest niewystarczający. Zatem powiadomienie o zamiarze wstrzymania dostaw energii należało potraktować jako wezwanie do zapłaty, od którego powinien biec 30dniowy termin zwłoki w zapłacie zaległości. Na moment wstrzymania dostaw termin ten nie upłynął.
29.11.2017r. 09:13

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji wymierzającej karę pieniężną za brak realizacji umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Ponieważ przedsiębiorstw energetyczne upadło, syndyk podnosił, że to on powinien być adresatem decyzji, nie upadły. Sąd stwierdził jednak, że ponieważ decyzja będzie realizowana nie w odniesieniu do syndyka, lecz do majątku upadłego, wyrazem skrajnego formalizmu procesowego byłoby uchylenie zaskarżonej decyzji tylko po to, aby wydać decyzję, której adresatem byłby syndyk, będący reprezentantem upadłego, którego obciążą i tak wynikające z tego aktu administracyjnego konsekwencje.

Nieuzasadnione jest również twierdzenie, że prowadzenie wobec upadłej spółki postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, a następnie wydanie zaskarżonej decyzji, skutkuje nieuzasadnionym żądaniem przez organ dokonania wypłaty z masy upadłości środków finansowych z naruszeniem praw innych wierzycieli. Skoro bowiem przedsiębiorca energetyczny nie wykonał ustawowego obowiązku, organ regulacyjny prawidłowo nałożył na niego w drodze decyzji karę pieniężną, która powinna być egzekwowana ze środków masy upadłości, podobnie jak inne wierzytelności publicznoprawne i prywatnoprawne wobec upadłego przedsiębiorcy.
21.11.2017r. 09:29

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE poprzez zmniejszenie kary pieniężnej za niewypełnienie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Sąd Okręgowy, w takim zakresie, w jakim było to możliwe, uwzględnił stanowisko ukaranego i obniżył wymierzoną karę do wysokości minimalnej, biorąc już pod uwagę złą sytuację finansową przedsiębiorcy i brak udowodnienia przez Prezesa URE faktu uprzedniego ukarania przedsiębiorcy za to samo naruszenie. Karę orzeczono w minimalnej dopuszczalnej wysokości.
15.11.2017r. 09:22

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że odmowa zawarcia umowy przesyłu i dystrybucji energii cieplnej była uzasadniona. Niezbędne jest zachowanie dużej wstrzemięźliwości w nadawaniu w procesie wykładni normom prawa energetycznego treści, która prowadzi do ograniczenia, wynikającego z zakazu nadużywania pozycji dominującej z prawa konkurencji, obowiązku współpracy gospodarczej. Przedsiębiorca kontrolujący dobra o węzłowym znaczeniu gospodarczym nie może skutecznie zwolnić się z, wynikającego z zakazu nadużywania pozycji dominującej, obowiązku ich udostępnienia podmiotowi chcącemu podjąć z nim rywalizację na dotychczas zmonopolizowanym rynku zależnym wskazując, że utraci część rynku zależnego, w wyniku czego ponoszone przez niego koszty jednostkowe na rynku wtórnym wzrosną. Z uchylanej decyzji nie wynika, że uwzględnienie wniosku doprowadziłoby do jakiegokolwiek wzrostu opłat, gdyż pojęcie to nie jest tożsame ze wzrostem kosztów jednostkowych, które mogłyby wzrosnąć. Jednak ani Prezes Urzędu, ani Sąd I instancji nie poddali jakiejkolwiek analizie twierdzeń przedsiębiorstwa dotyczących kwot "nakładów inwestycyjnych na przystosowanie Źródła 1 i Źródła 2 oraz sieci ciepłowniczej do wspólnej pracy", a mimo to oparli się nich. Nie zweryfikowano poprawności wskazanych szacunków, ani też nie zbadano ekonomicznej racjonalności poczynienia takich nakładów. Nie sprawdzono również, czy fakt pozostawania infrastruktury w stanie uniemożliwiającym przyłączenie nie jest związany z niewywiązywaniem się przez przedsiębiorstwo z obowiązku utrzymywania zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

Warunku istnienia układów pomiarowo-rozliczeniowych nie należy utożsamiać tylko ze stanem aktualnym, ale też z istnieniem rzeczywistej, ocenianej przy uwzględnieniu kryteriów ekonomicznych i technicznych, możliwości ich zainstalowania. Fakt nie zainstalowania wskazanej aparatury nie przesądza o tym, że ona nie istnieje.

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zasada TPA nie jest przewidziana w prawie polskim na rynku przesyłu ciepła.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE