ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
09.10.2018r. 13:41

oddalenie odwołania od decyzji orzekającej, że wstrzymanie dostaw energii było nieuzasadnione. Status strony przysługuje w takich sprawach zarówno przedsiębiorstwu obrotu, jak i dystrybutorowi. Zadłużenie odbiorcy było sporne, co więcej po korekcie wskazań licznika doszło do nadpłaty. Zamiast rozpocząć windykację przedsiębiorca powinien skorygować wadliwą fakturę.
08.10.2018r. 13:26

oddalenie odwołania od decyzji o cofnięciu koncesji na obrót ciepłem. Działalność prowadzona była w zakresie niewymagającym posiadania koncesji. Deklaracje co do przyszłości i planu zwiększenia mocy nie mogą stanowić podstawy o otrzymaniu koncesji w mocy. Za datę rozpoczęcia działalności uważa się datę faktycznego rozpoczęcia sprzedaży ciepła. Nie można za rozpoczęcie działalności uznać ubiegania się o zatwierdzenie taryfy czy zawarcia umów uwarunkowanych zatwierdzeniem taryfy.
05.10.2018r. 13:39

oddalenie odwołania od decyzji stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii nie było nieuzasadnione. Skarżący nie przestawił oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej, co skutkowało wygaśnięciem dotychczasowej umowy kompleksowej i brakiem możliwości podpisania nowej umowy.
05.10.2018r. 13:08

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Normę przekroczono o 68%, szkodliwość czynu nie była znikoma. Powołanie na renomę dostawcy jest możliwe tylko wtedy, gdy udowodnionoby, że od momentu odbioru do chwili sprzedaży paliwa lub pobrania do kontroli wykluczonaby była zmiana jego parametrów (np. protokoły odbioru paliwa, zrzutu do zbiornika, zabezpieczenie próbki z dostawy, podstępowanie w przypadku awarii). Poza tym powinny być wdrożone odpowiednie procedury ochronne. Karany miał obowiązek stworzyć taką organizację obrotu, aby wyluczyć naruszenie przepisów.
04.10.2018r. 14:41

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych.

Nie przedstawiono certyfikatu potwierdzającego jakość paliwa. Parametr był przekroczony o prawie 30%, zatem szkodliwość działania była duża. Ukarany nie wykazał, że podjął czynności o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym, które mogły wyłączyć jego odpowiedzialność. Nie było przedmiotem postępowania, kiedy i w jaki sposób doszło do zmiany parametrów paliwa, stąd okoliczność umorzenia postępowania karnego z uwagi na niemożność ustalenia tych kwestii pozostaje bez znaczenia dla wymiaru kary nałożonej na postawie ustawy Prawo energetyczne.
04.10.2018r. 13:37

oddalenie odwołania od decyzji ustalającej wartość corocznej opłaty za koncesję. Opłata powinna być uiszczona za cały rok z góry niezależnie od tego, ile ważna w danym roku była koncesja. Opłata nie jest ustalana proporcjonalnie do okresu w danym roku, w którym działalność faktycznie była wykonywana.
04.10.2018r. 13:12

zmiana decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych poprzez obniżenie kary. Przekroczenie normy o ponad 21% oznacza brak przyjęcia znikomej szkodliwości czynu. Obniżono karę ze względu na brak karalności i brak stwierdzenia przekroczeń w kolejnych kontrolach.
04.10.2018r. 13:09

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Spółka nie wykazała posiadania środków nawet na zakup planowanej ilości paliwa. Nie potwierdzono udzieleniakredytu konsumenckiego. Poza tym taki kredyt nie stanowi części majątku spółki, a jego udzielenie leży wyłącznie w gestii sprzedającego. Nie stanowi zatem również żadnego zabezpieczenia roszczeń, które mogłyby być kierowane wobec spółki. Nie przedstawiono też realnej symulacji przychodów i kosztów. Brakiem profesjonalizmu było założenie obrotu gotówkowego w początkowej fazie działalności.
02.10.2018r. 12:53

zmiana zaskarżonego wyroku na oddalenie odwołania. Prawa i obowiązki koncesjonariuszy są określone w prawie, a koncesja je jedynie konkretyzuje. Niedopuszczalne jest kształtowanie praw i obowiązków w drodze decyzji niemającej właściwej ustawowej podstawy prawnej. Wyraźnie sformułowany zakaz w koncesji o nieczynieniu przedmiotem obrotu paliw niespełniających parametrów jakościowych jest zatem obowiązkiem wynikającym z koncesji, za którego naruszenie grozi kara. Samo wykazanie przez ukaranego, że uczestniczy w hermetycznym łańcuchu dostaw lub kupuje od renomowanego dostawy z certyfikatem jakości nie wystarczy do zwolnienia ukaranego z odpowiedzialności. Ukarany nie wykazał, że wprowadził procedury mające zapobiec naruszeniu koncesji, w szczególności w zakresie czyszczenia cystern czy zbiorników. Przekroczenie normy o 30% stanowi znaczną szkodliwość czynu.
27.09.2018r. 11:23

w sprawie metod badania jakości paliw stałychcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE