ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
09.11.2017r. 09:46

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE ustalającej coroczne opłaty za koncesje. Skoro przedsiębiorca nie przedstawił przychodów do obliczenia opłaty to należy zastosować metodę oszacowania biorąc pod uwagę stan faktyczny, czyli np. na bazie przychodów z roku poprzedniego powiększonych o wskaźnik inflacji. Jeśli ze stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca zaprzestał działalności, szacowaną opłatę można proporcjonalnie obniżyć albo naliczyć w minimalnej wysokości w przypadkach przewidzianych prawem. Upadłość likwidacyjna nie musi oznaczać natychmiastowego cofnięcia koncesji skoro zbycie przedsiębiorstwa z koncesją może okazać się dużo korzystniejszym rozwiązaniem. Prezes URE nie ma bezwzględnego obowiązku cofnięcia koncesji z powodu ogłoszenia upadłości.
04.07.2017r. 09:50

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak wykazania posiadania odpowiednich środków finansowych. Powód nie przedstawił dowodów na zapowiadany zwrot podatku VAT oraz możliwość sprzedaży posiadanych uprawnień do emisji. Zobowiązania przewyższały wartość aktywów. Środki pieniężne na rachunku były za małe w zestawieniu z planowanym rozmiarem działalności. Umowy na zakup gazu przewidywały obowiązek przedpłaty, co przy niewykazaniu posiadania środków finansowych nie dawało gwarancji ich realizacji. Zastosowanie przez Prezesa URE możliwości zażądania zabezpieczenia majątkowego podlega uznaniu organu. Prezes URE nie jest zobowiązany do zastosowania tej możliwości.
03.02.2017r. 15:24

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej wydania promesy zmiany koncesji polegającej na zmianie koncesjonariusza po tym, jak przedsiębiorstwo służące do prowadzenia działalności koncesjonowanej zostało wniesione aportem do innej spółki. Zbycie przedsiębiorstwa nie wywołuje automatycznego przeniesienia koncesji. Ponadto, nie jest zmianą koncesji zmiana podmiotu, na którą została wydana. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa nabywca musi uzyskać nową koncesję, w przeciwieństwie np. do łączenia spółek, gdzie prawo wprost przewiduję sukcesję generalną praw i obowiązków, w tym praw i obowiązków wynikających z koncesji
23.01.2017r. 15:16

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Wnioskodawca dysponował środkami w kwocie ok. 400 tyś zł przy zakładanym przychodzie co najmniej 38 mln zł. Nie pomogło obniżenie w toku postępowania zakładanego przychodu skoro wnioskodawcę wiązały dalej przedstawione w toku postępowania umowy na dostawy o wyższej wartości.
23.01.2017r. 15:13

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Nie było zdaniem sądu gwarancji, że wnioskodawca będzie dysponował udzieloną pożyczką w sytuacji, gdy pieniądze pochodziły podmiotów dominujących dla spółki, a zarząd wnioskodawcy składał się ze wspólników podmiotów dominujących.
05.01.2017r. 15:18

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE cofającej koncesję ze względu na rażące naruszenie jej warunków (prowadzenie działalności niezgodnie z jej zakresem i przedmiotem, niezłożenie informacji o zmianach, ignorowanie wezwań URE do złożenia wyjaśnień oraz wprowadzenie do obrotu paliwa niezgodnego z normą). Koncesjonariusz prowadził sprzedaż przy użyciu stacji paliw mimo, że koncesja miała dotyczyć sprzedaży bez użycia infrastruktury technicznej.
19.09.2016r. 14:24

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Powód nie złożył wymaganego zabezpieczenia
15.09.2016r. 14:12

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE omawiającej zwrotu nadpłat z tytułu opłat koncesyjnych. Opłata przed wprowadzeniem osobnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą obejmowała zarówno krajowy, jak i zagraniczny obrót paliwami na bazie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Ponadto obrót i tak miał charakter krajowy (nabycie od podmiotu zagranicznego, ale sprzedaż krajowemu nabywcy). Bez znaczenia pozostawał fakt, że wydanie paliwa następowało zagranicą
11.07.2016r. 15:11

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Odpowiednie środki finansowe to środki gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności zgodnie z prawem i warunkami koncesji. Nie gwarantuje środków finansowych umowa pożyczki z krótkim terminem zwrotu udzielona przez wspólnika, który mając wiedzę o aktualnej sytuacji finansowej spółki mógłby ją niezwłocznie wycofać. Ponadto umowa pożyczki nie była podpisana przez zarząd, a przez jej wspólnika. Brak było również informacji o kondycji finansowej pożyczkodawcy. Kredyt kupiecki nie może być uznany za majątek wnioskodawcy.
14.03.2016r. 11:28

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Nie może być uznana za dowód posiadania środków finansowych umowa pożyczki podpisana w sposób wadliwy powodujący jej nieważność. Wnioskodawca nie złożył również wymaganej kaucji gwarancyjnej.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE