ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - ODMOWA ZAWARCIA UMOWY
11.09.2018r. 13:18

oddalenie odwołania od decyzji orzekającej zawarcie umowy sprzedaży ciepła. Moc cieplna ustalana jest na okres nie krótszy niż 12 miesięcy i może być zmieniana dowolnie w terminach ustalonych w umowie. Automatyzm w zmianie mocy w przypadku, gdyby sprzedawca nie zawarł aneksu lub nie potwierdził przyjęcia wniosku pozwala przeciwdziałać monopolistycznym praktykom sprzedawcy.
03.09.2018r. 13:20

oddalenie odwołania od decyzji orzekającej zawarcie umowy sprzedaży ciepła. Moc umowna może być zmieniana w ramach zawartej umowy, a umowa musi zawierać warunki wprowadzenia tej zmiany. Nie ma potrzeby zawierania aneksu w przypadku zmiany jedynie mocy umownej.
05.04.2018r. 12:59

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie w sprawie odmowy zawarcia umowy kompleksowej. Odmowa zawarcia umowy musi zaistnieć po stronie przedsiębiorstwa energetycznego. Z akt wynika, że to odbiorca nie był zainteresowany jej podpisaniem. Poza tym usługi były dalej świadczone i opłacane, więc można uznać, że do zawarcia umowy doszło przez fakty dokonane. Skoro zatem istniała umowa, to sporne są tylko jej szczegółowe warunki, co wykracza poza kompetencje Prezesa URE i SOKiK
22.01.2016r. 09:56

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy kompleksowej na dostawy ciepła pomiędzy powodem i zainteresowanym. Sąd wskazał, że Prezes URE właściwie ustalił, że zainteresowany (wspólnota) nie był związany zapisami umów zawartych pomiędzy powodem (dostawcą ciepła) a deweloperem, w szczególności zapisami umowy o przyłączenie do sieci, w której określono wielość mocy umownej i ograniczono możliwość jej zmiany przez trzy lata. Wspólnota nie jest następcą prawnym dewelopera, zatem prawa i obowiązki z umów zawartych z deweloperem nie przeszły na wspólnotę po jej utworzeniu, jeżeli wyraźnie tego nie przewidziano. Poza tym, prawa i obowiązki wynikające z warunków przyłączenia do sieci nie mogą być przedmiotem umów cywilnoprawnych i tą drogą przechodzić na inne podmioty, a wyłączenie uprawnienia do zmiany mocy zamówionej na okres 3 lat nie jest „długiem" mogącym być przedmiotem umowy o przejęcie długu.

Ponieważ wspólnota nie była związana ograniczeniami z umowy o przyłączenie, a przedsiębiorstwo nie wykazało konieczności dokonania przebudowy infrastruktury, dostawca nie miał prawa narzucać odbiorcy wielkości mocy zamówionej i warunków jej zmiany.

Moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej. Przepis nakazuje ustalenie w umowie mocy zamówionej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, jednakże dopuszcza jej ustalenie na okres dłuższy. Nie ustanowiono natomiast warunków zmiany mocy zamówionej, wskazując że jedynym ograniczeniem dla zmiany mocy cieplnej jest termin, w jakim może do niej dojść. Strony mogą zatem w zawieranych umowach wyznaczać okres dłuższy niż 12 miesięcy i po uzgodnieniu wprowadzić dodatkowe warunki zmiany mocy zamówionej.
08.05.2015r. 11:41

oddalenie odwołania spółdzielni mieszkaniowej od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy sprzedaży ciepła pomiędzy powodem (spółdzielnią) i zainteresowanym (wspólnotą mieszkaniową). SOKiK oddalił odwołanie powoda, ponieważ wbrew jego twierdzeniom uznać go należy za przedsiębiorcę energetycznego prowadzącego działalność gospodarczą mieszczącą się w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw lub energii i obrotem nimi (spółdzielnia eksploatowała dwie kotłownie). Dlatego Prezes URE był uprawniony do rozstrzygnięcie sporu zawarcie umowy między powodem i zainteresowanym
16.03.2015r. 09:48

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE o zawarcie umowy na sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej. Nałożony na powoda obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zainteresowanego jest obowiązkiem publicznoprawnym i stanowi dopuszczalny wyjątek od konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i proporcjonalności
12.12.2014r. 11:18

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej brak publicznoprawnego obowiązku zawarcia umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych do obiektów wspólnoty mieszkaniowej z powodu braku technicznej możliwości przyłączenia podmiotu do sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa energetycznego. W ocenie sądu każdy podmiot ubiegający się o zawarcie umowy musi wcześniej na podstawie odrębnej umowy zostać przyłączony do odpowiedniej sieci, albowiem tylko wówczas istnieć będą techniczne możliwości dostarczania energii cieplnej do obiektu
04.12.2014r. 14:56

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej, ze na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż i dostarczanie ciepła do oddzielnego lokalu mieszkalnego. Zdaniem sądu, brak było także podstaw do nakazania kontynuowania dostaw, skoro nie zostały one zaprzestane
29.01.2013r. 09:44

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE orzekającej istnienie po stronie odwołującego się obowiązku zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej bez względu na kwestionowanie przez odwołującego się skutecznego rozwiązania poprzedniej umowy kompleksowej
16.10.2012r. 13:39

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE dotyczącej zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznejcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE