ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - KARY PIENIĘŻNE
08.08.2018r. 15:11

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji. Ukarany nie poinformował Prezesa URE o prowadzeniu obrotu paliwami przy pomocy autocystern przez ponad rok, a jego koncesja dopuszczała tylko obrót bez wykorzystania infrastruktury technicznej. Przednie ukaranie za wykroczenie polegające na prowadzeniu działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji nie stanowi przeszkody do ukarania za naruszenie warunków koncesji
05.07.2018r. 14:57

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej kare [pieniężną za naruszenie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Koncesja zawierająca zakaz wprowadzania do obrotu paliwa niezgodnego z parametrami jakościowymi zawartymi w przepisach i w zawartych umowach stanowi bezpośrednie źródło tego obowiązku prawnego. Prezes URE ma prawo opierać się w postępowaniu na dokumentach przedstawionych przez właściwe organy kontroli jakości paliw. Jeżeli powód miał zastrzeżenia do czynności kontrolnych, powinien był je zgłosić organom kontroli
12.06.2018r. 14:55

uchylenie w części decyzji Prezesa URE o nałożeniu kary pieniężnej. Kara została nałożona za dwa odrębne czyny w łącznej wysokości, co uniemożliwia sądową kontrolę jej adekwatności i proporcjonalności. Każdy czyn powinien być ukarany odrębnie
04.06.2018r. 10:46

oddalenie odwołania od decyzji wymierzającej karę pieniężną za prowadzenie działalności niezgodnie z przedmiotem i zakresem koncesji. Przepis o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej nie stanowi podstawy jej miarkowania, a trudno mówić o znikomej szkodliwości czynu skoro działalność niezgodna z koncesją trwała 7 lat
28.05.2018r. 10:39

oddalenie odwołania od decyzji wymierzającej karę pieniężną za prowadzenie działalności niezgodnie z przedmiotem i zakresem koncesji. Ukarany był zobowiązany do zawiadomienia URE w zakresie zmiany zakresu prowadzonej działalności, czego nie uczynił. Wniosek o zmianę koncesji zgłoszono dopiero po trzech latach prowadzenia rozszerzonej działalności. Stopień zawinienia uznano za duży
24.04.2018r. 15:23

uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za nieudzielenie Prezesowi URE informacji z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Prawidłowa była tylko jedna awizacja. Brak jest stosownych adnotacji na druku odbioru. Następstwa naruszenia reguł doręczenia korespondencji obciążają organ
19.04.2018r. 13:07

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wymierzającej karę za naruszenie koncesji poprzez sprzedaż paliw do przedsiębiorstw, które nie posiadają stosownej koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Ukarany kilka razy sprzedał paliwo do niewłaściwego podmiotu, zatem społeczna szkodliwość czynu nie była znikoma
10.04.2018r. 13:02

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę za naruszenie warunku koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Przedsiębiorca sprzedawał paliwo przy pomocy odmierzaczy, które nie spełniały wymagań metrologicznych. Posiadanie świadectw legalizacji nie zwalnia od odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń
27.03.2018r. 13:04

oddalenie odwołania od decyzji wymierzającej karę za niepodanie informacji o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz realizacji obowiązku utrzymania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Uzyskanie zwolnienia z utrzymywania zapasów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia informacji
23.03.2018r. 14:14

uchylenie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji. Prezes URE w wyniku odwołania w trybie samokontroli częściowo zmienił swoją decyzję, co stanowiło naruszenie procedury (mógł tylko w całości uznać odwołanie). W związku z tym decyzję należało uchylićcire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE