ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - KARY PIENIĘŻNE
05.10.2018r. 13:08

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Normę przekroczono o 68%, szkodliwość czynu nie była znikoma. Powołanie na renomę dostawcy jest możliwe tylko wtedy, gdy udowodnionoby, że od momentu odbioru do chwili sprzedaży paliwa lub pobrania do kontroli wykluczonaby była zmiana jego parametrów (np. protokoły odbioru paliwa, zrzutu do zbiornika, zabezpieczenie próbki z dostawy, podstępowanie w przypadku awarii). Poza tym powinny być wdrożone odpowiednie procedury ochronne. Karany miał obowiązek stworzyć taką organizację obrotu, aby wyluczyć naruszenie przepisów.
04.10.2018r. 13:12

zmiana decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych poprzez obniżenie kary. Przekroczenie normy o ponad 21% oznacza brak przyjęcia znikomej szkodliwości czynu. Obniżono karę ze względu na brak karalności i brak stwierdzenia przekroczeń w kolejnych kontrolach.
21.09.2018r. 13:44

oddalenie odwołania od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Przekroczenie parametru temperatury zapłonu o 12% świadczy o dużym stopniu szkodliwości czynu. Bezcelowe było w tym kontekście powołanie biegłwgo, ponieważ o szkodliwości czynu świadczyło już samo znaczące przekroczenie normy.
19.09.2018r. 13:34

oddalenie odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężna za naruszenie warunków koncesji. Strata na działalności nie jest wystarczającym argumentem do miarkowania kary, w szczególności w zestawieniu ze skalą działalności ukaranego. Poza tym strata może wynikać np. z poczynienia w danym roku znacznych inwestycji, a od nałożenia kary minęło 2 lata - ukarany dalej prowadził działalność i mógł się przygotować do jej zapłacenia. Nie mogą wpływać na wysokość kary działania ukaranego, które podjął, aby usunąć skutki naruszenia, ponieważ były one konieczne do podjęcia. Nie wpływa też na zasadność kary umorzenie dochodzenia w tej sprawie w postępowaniu karnym., w którym w przeciwieństwie do postępowania o nałożenie kary należy wykazać winę.
18.09.2018r. 13:29

oddalenie odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za stosowanie ceny i taryfy bez spełnienia obowiązku przedstawienia jej do zatwierdzenia. Wniosek o zatwierdzenie taryfy powinien być złożony z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Stopień szkodliwości czynu znać należy za wysoki skoro odbiorcy byli rozliczani według niezatwierdzonych cen i taryf.
07.09.2018r. 13:28

oddalenie odwołania od decyzji o nałożeniu kary za naruszenie koncesji w postaci nieutrzymania prawidłowego stanu technicznego urządzeń. Mimo zaleceń UDT nie zamontowano urządzeń do pomiaru i monitorowania stanu magazynowego produktów naftowych w terminie określonym w rozporządzeniu.
30.08.2018r. 13:22

oddalenie odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za prowadzenie działalności niezgodnie z zakresem określonym w koncesji. Ukarany nie zawiadomił URE o zmianie zakresu działalności i nie powstrzymał się z jej wykonywaniem w nowej lokalizacji do czasu uzyskania zmiany koncesji.
30.08.2018r. 13:06

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Czyn był dużej szkodliwości, ponieważ złą jakość paliwa odnotowano dwukrotnie w odniesieniu do różnych rodzajów paliw, a jeden z parametrów przekroczony był o ponad 50%. Ukarany nie udowodnił też, że przekroczenie nie było szkodliwe ani ni udowodnił, że ilość sprzedanego paliwa była niewielka. Ponieważ ukarany rozbudowuje swoja działalność w oparciu o dwa kredyty, to świadczy to o jego stabilnej kondycji finansowej.
17.08.2018r. 13:36

zmiana decyzji nakładającej karę pieniężną za sprzedaż paliwa podmiotowi, który nie posiadał koncesji na obrót paliwami ciekłymi, poprzez obniżenie kary. Kara nie może wpływać na pogorszenie sytuacji finansowej i płynność finansową przedsiębiorcy (wymierzona kara stanowiła ponad połowę dochodu). Ukarany w wyniku zapłacenia kary został zmuszony do likwidacji części prowadzonej działalności, co czyniło jej obniżenie zasadnym.
08.08.2018r. 15:11

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji. Ukarany nie poinformował Prezesa URE o prowadzeniu obrotu paliwami przy pomocy autocystern przez ponad rok, a jego koncesja dopuszczała tylko obrót bez wykorzystania infrastruktury technicznej. Przednie ukaranie za wykroczenie polegające na prowadzeniu działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji nie stanowi przeszkody do ukarania za naruszenie warunków koncesjicire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE