ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
29.09.2017r. 10:03

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wymierzającej karę pieniężną za prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi bez wymaganej koncesji. Umyślność działania ukaranego, bezprawne nabywanie i sprzedaż paliwa, motywacja polegająca na chęci pomocy powiązanej spółce w drodze bezprawnego zachowania świadczą o tym, że stopień szkodliwości czynu nie był znikomy. Podstawą do wymierzenia kary w tym przypadku jest całość przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Ze względu na określenie minimalnej wartości kary, jej wymierzenie w tej wysokości oznacza, że nie podlega ona miarkowaniu.
10.10.2016r. 14:27

uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej kare pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez nieinformowanie Prezesa URE o odmowie wydania warunków przyłączenia. Pisma przedsiębiorstwa nie odmawiały przyłączenia i były wysyłane w toku procedury przyłączeniowej zgodnie z z wewnętrzną procedurą. Poza tym Prezes URE wszczął postępowanie z niewłaściwej podstawy prawnej rozszerzając ja dopiero po zapoznaniu się ukaranego z aktami. Kara została wymierzona za jeden czyn z dwóch podstaw bez rozróżnienia wymiaru kary z każdej podstawy, co przy bezpodstawności jednej z nich czyni niemożliwym ustalenie wymiaru kary dla każdej z nich z osobna. Decyzja jako wadliwa podlegała zatem uchyleniu
03.10.2016r. 14:21

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Uniewinnienie przez sąd karny od przestępstwa obrotu paliwami ciekłymi niespełniającymi norm jakościowych nie ma znaczenia dla SOKiK, ponieważ sąd karny bada wystąpienie przesłanki winy. Nałożenie kary przez Prezesa URE należy się za obiektywne naruszenie i jest niezależne od winy ukaranego
22.09.2016r. 13:40

częściowe uwzględnienie apelacji ukaranego poprzez obniżenie kary pieniężnej przewidzianej decyzją Prezesa URE za naruszenie koncesji polegające na wprowadzeniu do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Naruszenie stwierdzono raptem kilkukrotnie przy dużej liczbie kontroli, a ukarany prowadzi działalność na kilkuset stacjach. Stopień zawinienia nie był zatem duży. Ukarany zaniedbał jednak kontroli nowo wprowadzonego parametru jakościowego (odporność na utlenianie) zarówno u siebie, jak i u dostawców. Stopień przekroczenia normy pow. 50% nie pozwalał jednak na odstąpienie o wymierzenia kary. Poza tym takie orzeczenie oznaczałoby usankcjonowanie procederu sporadycznego wprowadzenia do obrotu paliwa nieodpowiadającego normom prawnym
07.06.2016r. 15:23

oddaleni odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji polegające na prowadzeniu działalności gospodarczej na stacji paliw bez uregulowanego stanu formalno-prawnego (brak pozwolenia wodnoprawnego).
11.05.2016r. 09:54

częściowe uwzględnienie odwołania od decyzji Prezesa URE wymierzającej karę pieniężną za nieudzielenie w wyznaczonym terminie odpowiedzi na żądanie Prezesa URE udzielenia informacji. Ukarany udowodnił w toku postępowania przed sądem, że osiągnął przychód w mniejszej wysokości niż przyjął Prezes URE jako podstawę do obliczenia kary. Nie było podstaw do dalszego obniżenia kary.
20.04.2016r. 09:56

częściowe uwzględnienie odwołania od decyzji prezesa URE zmierzającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez sprzedaż paliwa na stacjach nieobjętych zakresem koncesji. Sąd obniżył karę uwzględniając fakt, że ukarany kierował się nie tylko względami ekonomicznymi ale też uwzględnił czynniki społeczne poprzez zapewnienie miejsc pracy dotychczasowym pracownikom stacji a organ regulacyjny przy wydawaniu decyzji rozszerzającej zakres koncesji przekroczył termin niezbędny do załatwienia sprawy
05.04.2016r. 09:47

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Nie było podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary, ponieważ wbrew twierdzeniom przedsiębiorcy nie zaprzestał on naruszania przepisów. Szkodliwość czynu nie była znikoma, ponieważ okres naruszania przepisów trwał 19 miesięcy. Kara została wymierzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie energetycznym.
16.03.2016r. 09:49

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wymierzającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez przekroczenie granic prowadzenie działalności gospodarczej w niej określonych. Ukarany prowadził działalność gospodarczą na stacjach paliw nieuwzględnionych koncesji.
23.02.2016r. 13:50

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, który nie wywiązał się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji. Zdaniem sądu Prezes URE prawidłowo uwzględnił dyrektywy wymierzenia wymiaru kary. W zakresie stopnia społecznej szkodliwości Sąd przyjął, że w przedmiotowej sprawie stopień ten należy określić jako znacznycire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE