ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE - SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
12.03.2018r. 13:58

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej brak obowiązku przyłączenia do sieci. Nie istniały plany zobowiązujące dystrybutora do rozbudowy sieci, a inwestycje potrzebne do przyłączenia nie były ujęte w planie rozwoju dystrybutora. Nie wykazano także, że nakłady potrzebne na rozbudowę sieci będą skompensowane późniejszymi przychodami z dystrybucji
16.03.2016r. 11:30

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu o przyłączenie do sieci. Strony pozostawały w sporze co do zmiany istniejącej umowy o przyłączenie. Prezes URE nie ma w tym zakresie kompetencji. Taki spór mógłby co najwyżej podlegać Prezesowi UOKiK pod kątem kontroli nadużywania pozycji dominującej.
24.02.2016r. 15:06

uchylenie decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy przyłączenia do sieci bez wystarczającego zdaniem sądu zagwarantowania przedsiębiorstwu energetycznemu prawa do dysponowania przyłączaną nieruchomością na cele budowy przyłącza. Udostępnienie nieruchomości na cele związane z budową i utrzymaniem urządzeń elektrycznych musi nastąpić na czas nieoznaczony.
29.12.2015r. 12:57

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej brak istnienia warunków przyłączenia do sieci gazowej pomiędzy powodem i zainteresowanym. SOKiK wskazał, że Prezes URE właściwie przyjął, że brak planów lub założeń do planów, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy Prawo energetyczne, a także brak uwzględnienia inwestycji w planach rozwoju przedsiębiorstwa skutkuje brakiem ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci, zatem w przedmiotowej sprawie nie istniał po stronie zainteresowanego publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie
11.12.2015r. 13:00

Oddalenie odwołania przedsiębiorstwa energetycznego od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o przyłączenie zespołu elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej o mocy 51 MW. Prezes URE właściwie zbadał istnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia i prawidłowo przyjął, że istniał obowiązek przyłączenia farmy wiatrowej do sieci. Kwestia ewentualnego braku możliwości bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nie stanowi czynnika wpływającego na techniczne warunki przyłączenia.Możliwości bilansowe dla całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nie mogą stanowić dodatkowej przesłanki odmowy przyłączenia do sieci, byłoby to bowiem niedopuszczalne rozszerzenie katalogu przesłanek określonych w prawie.

Wniosek o przypozwanie OSP podlegał oddaleniu z uwagi na okoliczność, że w sprawach z zakresu regulacji energetyki stronami są odwołujący się (powód) a także Prezes urzędu i zainteresowany, zainteresowany zaś jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu. W tych sprawach nie mogą występować w procesie interwenienci ubocznni, jedynie - po spełnieniu wymogów z art. 479 50 § 2 k.p.c.- jako zainteresowany. Prawa i obowiązki OSP nie zależały w ocenie sądu od rozstrzygnięcia procesu. Ten brak interesu prawnego wyklucza wezwanie OSP do udziału w sprawie jako zainteresowanego
25.06.2015r. 11:01

oddalenie odwołania przedsiębiorcy od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy pomiędzy powodem i zainteresowanym o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej. Strony spierały się co do dopuszczalności lokalizacji takiej elektrowni w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. SOKiK orzekł, że skoro plan dopuszczał możliwość lokalizacji na spornym terenie elektrowni wiatrowej, to również i elektrowni fotowoltaicznej, która z założenia jest przedsięwzięciem mniej uciążliwym (teren był przeznaczony pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą nieuciążliwą oraz inwestycje celu publicznego (z wyłączeniem masztów antenowych i elektrowni wiatrowych o wysokości całkowitej ponad 30 m)). Tym samym podmiot przyłączany prawidłowo wykazał dopuszczalność lokalizacji źródła na terenie objętym planowaną inwestycją
29.01.2015r. 10:36

oddalenie odwołania przedsiębiorcy od decyzji Prezesa URE stwierdzającej brak obowiązku zainteresowanego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej. Prezes URE właściwie wskazał na brak istnienia publicznoprawnego obowiązku przyłączenie źródła OZE do sieci elektroenergetycznej, ponieważ powód nie uiścił zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w terminie
27.01.2015r. 11:41

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE dotyczącej stwierdzenia, że na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej. W ocenie sądu, jeżeli sieć nie istnieje w zasięgu podmiotu przyłączanego, nie ma takiej rozbudowy w planach albo jest w dalekiej przyszłości, wówczas nie można wymagać inwestycji nakierowanych na realizację prywatnoprawnego interesu podłączanego podmiotu bez zbadania interesów przedsiębiorstwa energetycznego
13.11.2014r. 11:58

uchylenie decyzji Prezesa URE stwierdzającej brak obowiązku przyłączenia do sieci ciepłowniczej bez badania istnienia warunków przyłączenia i na bazie dokumentacji, z której ten brak jednoznacznie by wynikał oraz bez sprawdzenia ewentualnego istnienia obowiązku rozbudowy sieci wynikającego z przepisów i planów określonych w ust. Prawo energetyczne
13.11.2014r. 11:52

uchylenie decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o przyłączenie do sieci tylko na bazie wydanych warunków przyłączenia bez badania istnienia tych warunków, w szczególności opłacalności inwestycji potrzebnych do przyłączenia podmiotu oraz ewentualnego istnienia obowiązku rozbudowy sieci wynikającego z przepisów i planów określonych w ust. Prawo energetycznecire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE