ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDÓW APELACYJNYCH - KONCESJE
05.12.2018r. 12:55

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji o cofnięciu koncesji. Ukarany nie zawiadomił Prezesa URE o zmianie zakresu prowadzonej działalności pozbawiając go możliwości kontroli i naruszył zakres określony w koncesji. Ponadto, wprowadził do obrotu paliwo niespełniające parametrów jakościowych i nie uiścił opłaty z tytułu posiadania koncesji. Ukarany dokonał wielokrotnych naruszeń, był uprzednio karany i miał pełną świadomość naruszania zasad.
29.05.2018r. 14:55

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji cofającej koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych. Nie złożono w terminie wymaganego zabezpieczenia majątkowego
21.09.2017r. 14:47

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Posiadane przez wnioskodawcę środki finansowe były niewystarczające w stosunku do rozmiaru planowanej działalności wynikającej z przedstawionych umów. Wzięto przy tym pod uwagę konieczność najmu środków transportu paliwa oraz konieczność zabezpieczenia ryzyka gospodarczego i ewentualnego zabezpieczenia szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością.
26.07.2017r. 15:05

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak wykazania posiadania możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności. Nieuprawnione jest założenie, iż wystarczające dla wykazania faktu posiadania tych możliwości jest powołanie się na plany nawiązania współpracy gospodarczej z podmiotami, które dysponują stosowną infrastrukturą. Postawienie przed powodem wymagania uzyskania względnie wysokiego stopnia kontroli nad relewantnymi dobrami jeszcze przed wydaniem decyzji koncesyjnej nie tworzy nieproporcjonalnie wysokich barier dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasygnalizować należy, iż ich pokonanie ułatwia instytucja promesy koncesji.

Można wykazać możliwości przedwstępnymi umowami dzierżawy, jednak te zawarte w niniejszej sprawie prezentowały niewystarczający stopień realnego związania przedmiotowymi stosunkami zobowiązaniowymi oraz niewystarczająco precyzyjne określały ich przedmiot.
31.01.2017r. 14:48

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi ze względu na brak środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Wnioskodawca nie miał możliwości swobodnego dysponowania środkami z przedstawionej umowy pożyczki, ponieważ były one na koncie pożyczkodawcy, a ich wypłata miała być każdorazowo potwierdzana przez pożyczkodawcę. Nie przedstawiono także żadnej umowy z potencjalnymi kontrahentami czy nawet promesy takiej umowy.
10.11.2016r. 13:32

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE odmawiającej rozszerzenia koncesji na obrót ciepłem na cały kraj. Sąd nie zgodził się z twierdzeniami Prezesa URE, że brak ogólnopolskiej sieci ciepłowniczej przesądza o braku możliwości obrotu ciepłem na terenie całego kraju. Ponadto żądanie uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę możliwości wykonania działalności koncesjonowanej w postaci ofert i zasad rozliczania z operatorami jest nadmierne. Wiąże się bowiem z negocjacjami, nakładem pracy i ryzykiem pogorszenia relacji gospodarczych w sytuacji, gdy nawet nie uzyskano jeszcze stosownej koncesji. Wystarczające zdasniem sądu jest wymaganie wykazania wystarczającego doświadczenia, know-how i kapitału
10.11.2016r. 13:27

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej cofnięcie koncesji n obrót paliwami ciekłymi z urzędu w związku ze skazaniem koncesjonariusza za paserstwo nieumyślne (nabycie kradzionych naczep samochodowych). Sądy uznały, że przestępstwo powoda ma związek z działalnością gospodarczą, a lekkomyślność lub niedbalstwo, którymi wykazał się skazany nie są pożądane w działalności koncesyjnej
28.09.2016r. 13:45

oddalenie odwołania od wyroku SOKiK oddalającego decyzję Prezesa URE o odmowie stwierdzenia nadpłaty opłaty koncesyjnej w wyniku wygaśnięcia udzielonych koncesji spowodowanych śmiercią koncesjonariusza. Opłata koncesyjna nie jest ekwiwalentem skonsumowania koncesji, czyli faktycznego skorzystania z objętych nią praw. Ekwiwalentem opłaty jest już samo uzyskanie uprawnień wynikających z koncesji niezależnie od tego, czy uprawniony z nich korzystał i ewentualnie w jakim okresie
19.07.2016r. 10:19

Zmiana zaskarżonego przez Prezesa URE wyroku SOKiK na oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE o cofnięciu koncesji ze względu na trwałe zaprzestanie działalności. Aby cofnąć koncesję musi zostać wykazane, że z przyczyn obiektywnych, bądź w związku z decyzjami podjętymi przez przedsiębiorcę wykluczona jest możliwość prowadzenia działalności koncesjonowanej w przyszłości, np. w przypadku stwierdzenia, że wystąpiła niedająca się usunąć przeszkoda dla dalszego prowadzenia działalności koncesjonowanej lub koncesjonariusz zrezygnował z tej działalności i nie zamierza jej w przyszłości podejmować. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że ta ostatnia przesłanka musi wynikać z jasnego oświadczenia przedsiębiorcy, gdyż dla stwierdzenia, że przedsiębiorca trwale zaprzestał prowadzenia działalności koncesjonowanej wcale nie jest potrzebne jego oświadczenie w tym przedmiocie. Istotne jest obiektywne ustalenie na podstawie okoliczności faktycznych, że przedsiębiorca definitywnie zakończył wykonywanie działalności w danej dziedzinie, a więc nie tylko gdy złożył oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności koncesjonowanej, ale np. zbył urządzenia wytwórcze, w kolejnych latach nie podejmował żadnych działań nakierowanych na jej wykonywanie itp.

Nie jest potrzebne także uprzednie wezwanie przedsiębiorcy przez organ koncesyjny do podjęcia na nowo trwale zaprzestanej działalności, co jest konieczne tylko w przypadku niepodejmowania przez przedsiębiorcę działalności objętej koncesją.
13.07.2016r. 11:00

oddalenie apelacji wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE cofającej koncesję spółce jawnej ze względu na prawomocne skazanie za przestępstwo jej wspólnika. Sąd znał kradzież za przestępstwo związane z działalnością gospodarczą objętą prawem energetycznym. Bez znaczenia jest także fakt, że ukarany został wspólnik spółki - nie można bowiem uznać, że spółka daje dalej rękojmię prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, gdy ukarano osobę uprawnioną do jej reprezentacji. Bez znaczenia sąd uznał fakt zatarcia skazania w trakcie postępowania sądowego. Na moment wydania decyzji Prezesa URE wspólnik figurował w Krajowym Regestrze Karnym, co czyni ją prawidłowącire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE