ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
17.12.2015r. 11:21

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. SOKiK oddalił odwołanie wskazując, że spółka nie dysponowała środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej. Sąd II instancji oddalił apelację wskazując, że spółka nie przedstawiła żadnych dowodów na wykazanie zasad finansowania swojej działalności. Nie zwalniał jej od tego również charakter planowanej działalności (hurtowy „czysty” obrót paliwami). Nie można uznać za wiarygodny dowód „wzór umowy ramowej dostawy paliwa", gdyż nie ma pewności czy którykolwiek z kontrahentów apelującego zaakceptuje relację handlową nakreśloną tym wzorem.
04.11.2015r. 12:35

oddalenie apelacji powoda od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o odmowie rozszerzenia zakresu koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi.

Podstawy odmowy udzielenia koncesji ustawodawca wymienił enumeratywnie w art. 56 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jest to katalog zamknięty, co wyklucza istnienie innych jeszcze przesłanek negatywnych, w szczególności w postaci braku rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności.

Opierając się na nieistniejącej przesłance odmowy zmiany koncesji Prezes URE nie zbadał przesłanek rozszerzenia koncesji udzielonej spółce i nie zweryfikował aktualności okoliczności, uzasadniających ewentualną odmowę zmiany koncesji na datę wydania zaskarżonej decyzji.
02.07.2015r. 11:23

uwzględnienie apelacji przedsiębiorcy od wyroku SOKiK oddalającego jego odwołanie od decyzji Prezesa URE. Sąd apelacyjny uchylił decyzję Prezesa URE zmieniającą zakres koncesji udzielonej powodowi na obrót paliwami ciekłymi skutkującą częściowym cofnięciem. SOKiK podzielił stanowisko Prezesa URE, uznając, że przedsiębiorca rażąco naruszył warunki koncesji poprzez sprzedaż oleju napędowego przy wykorzystaniu naziemnego zbiornika, a do praktyki powrócił po tym, jak na pewien czas usunął zbiornik po wcześniejszych wezwaniach Prezesa URE. Przez to organ był uprawniony do zmiany zakresu koncesji. Sąd II instancji uchylił decyzję, ponieważ Prezes URE nie wykazał rażącego naruszenia warunków prowadzenia koncesjonowanej działalności, a jako uzasadnienie do zawężenia zakresu koncesji nie podał nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami koncesji
23.06.2015r. 12:04

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję organu odmawiającą udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Sąd apelacyjny podzielił stanowisko SOKiK i oddalił apelację wskazując, że brak rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności nie może stanowić samodzielnej podstawy odmowy udzielenia koncesji. Apelacja z kolei wbrew twierdzeniom SOKiK uznała, że za przestępstwa mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą uznać należy nie tylko przestępstwa bezpośrednio związane z wykonywaniem jednej z działalności gospodarczych określonych ustawą - Prawo energetyczne, lecz także przestępstwa, które mogą wpływać na negatywną ocenę wykonywania działalności gospodarczej sensu largo, oddziałujące na wykonywanie każdej działalności gospodarczej. Do tej grupy można zaliczyć przestępstwa określone w Kodeksie karnym (m.in. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, środowisku, mieniu, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi)
30.04.2015r. 11:04

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającej decyzję Prezesa URE o udzieleniu powodowej spółce promesy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji. Sąd I instancji uchylił decyzję Prezesa URE, ponieważ odmowa wydania promesy wynikała z wątpliwości co do rękojmi prawidłowego wykonywania działalności, co nie stanowi przesłanki odmowy udzielenia lub zmiany koncesji, ponieważ nie mieści się w katalogu określonym art. 56 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto Prezes URE nie uzasadnił związku pomiędzy przestępstwem skarbowym popełnionym przez byłego prezesa zarządu, a przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą. Sąd apelacyjny podzielił stanowisko sądu I instancji dodając, że przestępstwo musiałoby mieć związek z ustawą Prawo energetyczne, a w tym przypadku takiego związku nie było
17.02.2015r. 11:11

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o odmowie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi. Sąd apelacyjny potwierdził zasadność zarzutu dotyczącego dokonania przez Prezesa URE w sposób wadliwy oceny zdolności finansowej przedsiębiorcy i kryteriów decydujących o możliwości prowadzenia działalności będącej przedmiotem koncesji
03.09.2014r. 12:29

uwzględnienie apelacji Prezesa URE od wyroku uchylającego cofnięcie koncesji przez Prezesa URE za nieuiszczenie opłat koncesyjnych przez dwa lata. Uznanie przez sąd apelacyjny zachowania przedsiębiorcy za rażące naruszenie innych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej (brak reakcji na monity, brak uiszczenia opłat w toku postępowania)
27.06.2014r. 12:13

oddalenie apelacji od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej rozszerzenie koncesji na sprzedaż gazu LPG z powodu nieposiadania przez koncesjonariusza warunków technicznych gwarantujących prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej (wybudowanie zbiornika bez pozwolenia na budowę) brak rękojmi prawidłowego wykonywania działalności (posługiwanie się nieważnym pozwoleniem na budowę, handel gazem bez koncesji
29.05.2014r. 08:52

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o cofnięciu koncesji na obrót paliwami ciekłymi w związku z zastosowaniem przez Prezesa URE niewłaściwych przepisów rozporządzeń wykonawczych do oceny zachowania przedsiębiorcycire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE