ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDÓW APELACYJNYCH - TARYFY
20.03.2019r. 12:57

uchylenie wyroku SOKIK oddalającego odwołanie od decyzji odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy na dostarczanie paliw gazowych i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sad nie powinien się ograniczyć tylko do zbadania, czy wzrost cen zakupu gazu przekroczył 5%, czy też nie. Należy unikać wszelkiego automatyzmu. Należy podjąć próbę ustalenia rozbieżności między prognozami, w oparciu o które została przygotowana taryfa, a rzeczywistym rozwojem sytuacji. Zasadnym jest oparcie się o takie założenia rozwoju sytuacji, na których opierałby się hipotetyczny, należycie staranny uczestnik obrotu.
11.04.2018r. 10:55

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła. Nie uzasadniono planowanych kosztów remontów oraz zmian kosztów wynagrodzeń i świadczeń mimo wezwań do przedstawienia konkretnych prac remontowych. Aby nie powodować nadmiernego wzrostu opłat u odbiorców, Prezes URE ma prawo stopniowo dochodzić do pełnej kwoty zwrotu z kapitału. Trafnie Prezes URE brał pod uwagę również taryfy dostawców gazu na datę orzekania, zwłaszcza, że były one niższe od poprzednio obowiązujących. Stwierdzenie sprzeczności taryfy choćby tylko w jednym elemencie z regułami jej kalkulowania wyklucza możliwość zatwierdzenia taryfy.
29.09.2017r. 09:05

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła. Powód nie uzasadnił, że wskazane przez niego koszty przyjęte do kalkulowania taryfy spełniają wymóg kosztów uzasadnionych, czyli spełniają kryteria niezbędności, zasadności ekonomicznej oraz należytej staranności mającej za cel interesy odbiorców.

Zakwestionowane przez Prezesa URE koszty przyjęte do kalkulacji taryfy dotyczyły przede wszystkim: kosztów paliwa, kosztów usług obcych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem. Średnia cena zakupu miału węgla kamiennego wynikająca z danych Prezesa URE (o 35,7% do 47,8%) była znacznie niższa niż cena przyjęta przez powoda. Powód nabywał surowiec po cenach zawyżonych w stosunku do średnich cen rynkowych od podmiotu powiązanego ze sobą kapitałowo i osobowo.

Koszty usług obcych wzrosły o 764 %. Powód nie przedstawił jakichkolwiek dowodów wskazujących na konieczność przeprowadzenia planowanych analiz oraz ich kosztów. Podobnie nie wykazano podstaw zwiększenia wzrostu kosztów paliwa gazowego o 7%.

Brak uzasadnienia dla wzrostu kosztów bezosobowego funduszu płac. Koszty w/w funduszu planowano zwiększyć o 1959%, a sam fakt planowanego "kształcenia kadry przedsiębiorstwa" nie został uzasadniony w kontekście dokonanej restrukturyzacji zatrudnienia.
30.06.2017r. 09:31

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdzenia taryfy. Średnia cena zakupu miału węgla kamiennego, przyjmowana do ustalenia planowanych kosztów paliwa przez Prezesa URE, była niższa o 31,77% (259,55 zł/tonę) od ceny ostatecznie ustalonej przez powoda we wnioskowanej taryfie. Powód w żaden sposób nie wykazał, z jakiej przyczyny zmuszony jest kupić miał węglowy w takiej cenie i od tego dostawcy. Powód nie prowadził jakichkolwiek działań, aby dokonać rozeznania rynku dostawców paliwa stałego, lub chociażby wstępnie rozważyć dostawcę innego niż powyższy, powiązany z nim kapitałowo. Wywód powoda, jakoby tylko cena zakupu paliwa stałego na wskazanym przez niego poziomie może zapewnić "pokrycie kosztów zobowiązań wobec dostawców paliwa" jest nadużyciem, albowiem jakakolwiek cena uzgodniona przez powoda z powiązanym z nim dostawcą mogłaby wówczas być wyznacznikiem kosztów uwzględnionych w taryfie.

W przypadku znaczącego wzrostu cen paliwa stałego istnieje możliwość zmiany taryfy w taki sposób, aby zatwierdzone stawki zapewniały pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne. Nie jest więc konieczne kalkulowanie taryfy w oparciu o wartości zawyżone "na wszelki wypadek".

Pomimo czterech wezwań w toku postępowania administracyjnego powód nie udokumentował przyczyn wzrostu kosztów usług obcych.
25.09.2015r. 11:30

oddalenie apelacji powodowej spółki od wyroku SOKiK, który to ponownie rozpatrywał sprawę, ponieważ uprzedni wyroki (oddalający odwołanie) sądu I instancji wydany w sprawie został uchylony wyrokiem sądu apelacyjnego. SOKiK ponownie oddalił odwołanie powoda od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany taryfy dla paliw gazowych ustalonej decyzją organu regulacyjnego, ponieważ w ocenie sądu w sprawie nie można było przyjąć, że istniał słuszny interes strony, który to uzasadniałby zmianę taryfy dla paliw gazowych. Sąd II instancji wskazał, że apelacja powoda była niezasadna, co potwierdziły opinie biegłych wydane w sprawie (wzrost kursu USD został skompensowany spadkiem cen surowców ropopochodnych)
16.03.2015r. 11:07

oddalenie apelacji przedsiębiorcy od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE o odmowie zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej ustalonej przez przedsiębiorstwo. W ocenie sądu apelacyjnego przedłożona do zatwierdzenia przez Prezesa URE kalkulacja taryfy powinna zastać ustalona w sposób ekonomicznie uzasadniony i z zachowaniem staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców. Taryfa przewidywała za wysoką cenę energii na zakup pokrycia różnicy bilansowej
05.03.2015r. 12:23

oddalenie apelacji powodowej spółki od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany decyzji organu zatwierdzającej taryfę dla ciepła. Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok SOKiK wskazując, że przedsiębiorstwo energetyczne planując koszty prowadzenia działalności gospodarczej powinno uwzględniać możliwość wystąpienia w danym roku rachunkowym niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, co jest związane z ryzykiem gospodarczym, którego nie można wyeliminować. Zmiany kosztów zakupu gazu nie należy natomiast uznać za istotnej w kontekście stanu faktycznego w niniejszej sprawie
18.07.2013r. 11:11

uwzględnienie apelacji od wyroku SOKiK i przekazanie temu sądowi do ponownego rozpoznania sprawy m. in. przez wzgląd na sprowadzenie rozważań przez SOKiK do oceny kwestii prawnych możliwości zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej na podstawie art. 155 k.p.a. z pominięciem rozporządzenia taryfowego, w którym przewidziano warunki uzasadniające zmianę decyzji Prezesa URE. W zaskarżonym wyroku SOKiK uwzględnił odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany taryfy dla ciepła
06.06.2013r. 12:41

uwzględnienie apelacji od wyroku SOKiK i przekazanie temu sądowi do ponownego rozpoznania sprawy przez wzgląd dokonanie niepełnych ustaleń faktycznych oraz nierozważenie meritum sprawy. W zaskarżonym wyroku SOKiK oddalił odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
13.02.2013r. 13:50

uchylenie wyroku SOKiK oraz umorzenie postępowania w sprawie w związku z wygaśnięciem decyzji o zatwierdzeniu taryfy, której zmiany domagała się powódkacire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE