ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDÓW APELACYJNYCH - ODMOWA ZAWARCIA UMOWY
22.05.2018r. 13:59

zmiana wyroku SOKiK poprzez oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy ze zmianami tam wskazanymi. Wspólnota nie jest następcą prawnym dewelopera (jeśli brak jest jakiejkolwiek ciągłości prawnej i organizacyjnej) i brak jest podstaw, że wstąpiła ona w stosunek zobowiązaniowy łączący dewelopera z przedsiębiorstwem energetycznym.

Prawo do określenia mocy zamówionej należy do odbiorcy. Nie ma podstaw do porównania wielkości mocy zamówionych przez wspólnotę z wielkością mocy w umowie przyłączeniowej zawartej przez dewelopera. Fakt poniesienia strat przez przedsiębiorstwo ciepłownicze nie oznacza, że mogą być one zawsze przeniesione na odbiorców. Barierą są tu elastyczność popytu i ograniczenia regulacyjne uniemożliwiające przerzucenie na odbiorców skutków niewłaściwych decyzji biznesowych lub błędów prawnych przedsiębiorstwa energetycznego.
08.05.2018r. 11:06

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy sprzedaży energii w OZE. Trafne jest stanowisko, że sprzedawca energii musi posiadać podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (jeśli sam się nie bilansuje), żeby wykonać umowę sprzedaży energii. Do przejścia własności energii nie wystarczy tylko jej przejście przez licznik, ale też zawiadomienie OSP. Zawarcie grafików handlowych w umowach jest konieczne.
22.11.2017r. 14:41

oddalenie apelacji przedsiębiorstwa energetycznego produkującego energię z OZE od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej umowę na sprzedaż energii elektrycznej ze sprzedawcą z urzędu. Wytwórca OZE miał prawo wybrać, czy sprzedać energię na rynku czy korzystać ze wsparcia w postaci sprzedaży energii sprzedawcy z urzędu po stałej cenie, ale jeśli zdecydowałby się na to drugie, to musiał sprzedać cały wolumen. Inaczej wytwórca mógłby podejmować działania spekulacyjne i uniemożliwiałoby to sprzedawcy z urzędu racjonalne planowanie działalności gospodarczej czyniąc postępowanie wytwórcy OZE nieprzewidywalnym.
15.11.2017r. 09:22

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE stwierdzającej, że odmowa zawarcia umowy przesyłu i dystrybucji energii cieplnej była uzasadniona. Niezbędne jest zachowanie dużej wstrzemięźliwości w nadawaniu w procesie wykładni normom prawa energetycznego treści, która prowadzi do ograniczenia, wynikającego z zakazu nadużywania pozycji dominującej z prawa konkurencji, obowiązku współpracy gospodarczej. Przedsiębiorca kontrolujący dobra o węzłowym znaczeniu gospodarczym nie może skutecznie zwolnić się z, wynikającego z zakazu nadużywania pozycji dominującej, obowiązku ich udostępnienia podmiotowi chcącemu podjąć z nim rywalizację na dotychczas zmonopolizowanym rynku zależnym wskazując, że utraci część rynku zależnego, w wyniku czego ponoszone przez niego koszty jednostkowe na rynku wtórnym wzrosną. Z uchylanej decyzji nie wynika, że uwzględnienie wniosku doprowadziłoby do jakiegokolwiek wzrostu opłat, gdyż pojęcie to nie jest tożsame ze wzrostem kosztów jednostkowych, które mogłyby wzrosnąć. Jednak ani Prezes Urzędu, ani Sąd I instancji nie poddali jakiejkolwiek analizie twierdzeń przedsiębiorstwa dotyczących kwot "nakładów inwestycyjnych na przystosowanie Źródła 1 i Źródła 2 oraz sieci ciepłowniczej do wspólnej pracy", a mimo to oparli się nich. Nie zweryfikowano poprawności wskazanych szacunków, ani też nie zbadano ekonomicznej racjonalności poczynienia takich nakładów. Nie sprawdzono również, czy fakt pozostawania infrastruktury w stanie uniemożliwiającym przyłączenie nie jest związany z niewywiązywaniem się przez przedsiębiorstwo z obowiązku utrzymywania zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

Warunku istnienia układów pomiarowo-rozliczeniowych nie należy utożsamiać tylko ze stanem aktualnym, ale też z istnieniem rzeczywistej, ocenianej przy uwzględnieniu kryteriów ekonomicznych i technicznych, możliwości ich zainstalowania. Fakt nie zainstalowania wskazanej aparatury nie przesądza o tym, że ona nie istnieje.

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zasada TPA nie jest przewidziana w prawie polskim na rynku przesyłu ciepła.
07.11.2017r. 09:25

oddalenie apelacji od wyroku oddalającego odwołanie odbiorcy od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy kompleksowej. To, czy odbiorca mógł korzystać z mocy umownej było uzależnione od konstrukcji instalacji elektrycznej (zastosowanych zabezpieczeń) po stronie odbiorcy. Innymi słowy, to nie dostawca energii elektrycznej odpowiadał za brak technicznej możliwości wykorzystania dostarczonej powodowi mocy, ale to okoliczności leżące po stronie odbiorcy (zastosowane zabezpieczenia) uniemożliwiają korzystanie z całej zapewnionej mocy.

Brak przepisów, które nakładałyby na sprzedawcę obowiązek doręczania faktur przesyłką rejestrowaną (listem poleconym). Poza tym rozwiązanie zakładające, że w wypadku dostarczenia faktury po terminie płatności, należność powinna zostać uregulowana w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury, dostatecznie zabezpiecza interesy odbiorcy. Skarżący zdaje się przy tym nie dostrzegać, że tego rodzaju postanowienie jest w istocie niekorzystne dla sprzedawcy. W razie sporu, to na sprzedawcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia, kiedy faktura dotarła do odbiorcy.

Zawarta między stronami umowa sprzedaży nie musi regulować kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej sprzedawcy w zaresie innym, niż wskazane w ustawie, skoro zasady te wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów k.c.
06.02.2017r. 15:22

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy sprzedaży energii z OZE. Nie ma podstaw do uzależnienia obowiązku zakupu energii z OZE od krzywej zapotrzebowania. Odkupowi energii podlega cała energia wytworzona w OZE.
25.11.2016r. 14:23

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalaljącego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy na sprzedaż energii z OZE z podmiotem wypełniającym obowiązki sprzedawcy z urzędu. Zasięg obowiązków sprzedawcy z urzędu określa zasięg sieci dystrybucyjnej OSD, z którego został wyodrębniony. Obowiązek odkupu energii z OZE dotyczy również OZE przyłączonych do sieci przesyłowej. URE w decyzji orzekającej zawarcie umowy nie musi określać wszystkich elementów umowy wymaganych w Prawie energetycznym, jeżeli wynikają one z przepisów ustawy (w szczególności przepisów bezwzględnie obowiązujących).
20.04.2016r. 13:49

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE orzekającej brak obowiązku zawarcia umowy sprzedaży i przesyłu ciepła. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nie ma bowiem bezpośredniego przyłączenia do sieci ciepłowniczej, a przyłączony jest za pośrednictwem instalacji innego podmiotu. Nie został zatem spełniony warunek zaistnienia obowiązku zawarcia umowy sprzedaży i świadczenia usług przesyłowych ciepła
16.02.2016r. 10:35

częściowe uwzględnienie apelacji Prezesa URE i zainteresowanego od wyroku SOKiK zmieniającego częściowo treść umowy sprzedaży energii elektrycznej z OZE zawartej decyzją Prezesa URE pomiędzy powodem i zainteresowanym. SOKiK wskazał, że przepisy prawa nie uzależniają zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej od umieszczenia w niej zapisów dotyczących grafikowania wytwarzanej energii. Sąd apelacyjny uznał apelację za zasadną, wskazując, że określenie przedmiotu sprzedaży należy do essentialia negotii umowy sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży powinien być określony również co do paramentów jakościowych oraz ilości lub struktury zapotrzebowania na energię w określonych jednostkach czasu oraz wskazanie miejsca dostarczenia. Określeniu ilości służy zamieszczenie przepisów dotyczących grafikowania wytwarzania.

Mimo, że strony zawarły nową umowę w toku postepowania, sąd apelacyjny uznał, że spór nie wygasł i należało go rozstrzygnąć w spornym okresie (przed zawarciem nowej umowy).
24.09.2015r. 12:27

uwzględnienie apelacji zainteresowanego i Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję organu orzekającą zawarcie pomiędzy powodem i zainteresowanym umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanej farmy wiatrowej. SOKiK uchylił decyzję, ponieważ zainteresowany nie dysponował urządzeniami technicznymi umożliwiającymi dokonanie wnioskowanego przyłączenia. Sąd II instancji uchylił skarżony wyrok i przekazał go do ponownego rozpoznania przez SOKiK, ponieważ art. 7 ust. 1 PE nie przewiduje warunku przyłączenia w postaci uprzedniego ukończenia obiektu będącego przedmiotem tego przyłączenia, a ponadto żadna inwestycja bodowy farmy wiatrowej nie rozpocznie się przed zawarciem przez inwestora umowy o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem energetycznym. Przy ponownym rozpoznaniu należy ustalić, czy wskazywane przez powoda inwestycje w sieć konieczne do przyłączenia instalacji zainteresowanego ujęte zostały w planie rozwoju przedsiębiorstwa oraz ustalenie, czy środki na realizację inwestycji ujętej w planie zostały faktycznie zapewnione w taryfie powodowego przedsiębiorstwa zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu, bądź zostało zadeklarowane, że zostaną one uwzględnione w kolejnych taryfachcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE