ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDÓW APELACYJNYCH - KARY PIENIĘŻNE
05.12.2018r. 12:59

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za niezłożenie w terminie sprawozdania dotyczącego przyłączonych mikroinstalacji. Zasadniczo cezurę dla ustalenia stanu faktycznego i prawnego stanowi data wydania decyzji, To, że po wydaniu decyzji doszło do zmiany prawa jest irrelewantne i nie stanowi podstawy do uchylenia decyzji. Ustawodawca nie przewidział abolicji dla ukaranego.
04.12.2018r. 13:02

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE obniżając karę pieniężną za sprzedaż paliwa podmiotowi bez koncesji. Ukarany sprawdził, czy kupujący posiada koncesję tylko przed rozpoczęciem współpracy, a nie przed każdą transakcją.
15.10.2018r. 12:46

zmiana zaskarżonego wyroku poprzez obniżenie kary pieniężnej ze względu na niedostateczne wzięcie pod uwagę sytuacji ekonomicznej ukaranego, w szczególności rozmiaru należności niezapłaconych ukaranemu, co realnie obniżało osiągnięte zyski. Biorąc pod uwagę zysk pomniejszony o niezapłacone dostawy za paliwo, kara umowna przekraczała dwukrotność rocznego dochodu.
04.10.2018r. 14:41

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych.

Nie przedstawiono certyfikatu potwierdzającego jakość paliwa. Parametr był przekroczony o prawie 30%, zatem szkodliwość działania była duża. Ukarany nie wykazał, że podjął czynności o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym, które mogły wyłączyć jego odpowiedzialność. Nie było przedmiotem postępowania, kiedy i w jaki sposób doszło do zmiany parametrów paliwa, stąd okoliczność umorzenia postępowania karnego z uwagi na niemożność ustalenia tych kwestii pozostaje bez znaczenia dla wymiaru kary nałożonej na postawie ustawy Prawo energetyczne.
02.10.2018r. 12:53

zmiana zaskarżonego wyroku na oddalenie odwołania. Prawa i obowiązki koncesjonariuszy są określone w prawie, a koncesja je jedynie konkretyzuje. Niedopuszczalne jest kształtowanie praw i obowiązków w drodze decyzji niemającej właściwej ustawowej podstawy prawnej. Wyraźnie sformułowany zakaz w koncesji o nieczynieniu przedmiotem obrotu paliw niespełniających parametrów jakościowych jest zatem obowiązkiem wynikającym z koncesji, za którego naruszenie grozi kara. Samo wykazanie przez ukaranego, że uczestniczy w hermetycznym łańcuchu dostaw lub kupuje od renomowanego dostawy z certyfikatem jakości nie wystarczy do zwolnienia ukaranego z odpowiedzialności. Ukarany nie wykazał, że wprowadził procedury mające zapobiec naruszeniu koncesji, w szczególności w zakresie czyszczenia cystern czy zbiorników. Przekroczenie normy o 30% stanowi znaczną szkodliwość czynu.
04.09.2018r. 15:01

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych poprzez jej obniżenie. SOKiK obniżył już karę uwzględniając fakt, że doszło do naruszenia tylko jednego parametru i nieznaczny negatywny wpływ na środowisko. Stopień zawinienia nie był znaczny, ale też nie był znikomy. Nie wystarczy samo wykazanie uczestnictwa w "hermetycznym" łańcuchu dostaw i zakup u renomowanego dostawcy potwierdzony certyfikatem jakości
02.08.2018r. 14:51

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną za obrót paliwami niespełniającymi norm jakościowych. Koncesja jest samoistnym, wyłącznym i autonomicznym źródłem obowiązku konkretyzującym obowiązki wynikające z ustawy. Zawierała wyraźnie sformułowany zakaz wobec indywidualnego adresata.

Przedłożenie certyfikatu jakości paliwa nie jest wystarczające do zwolnienia przedsiębiorcy z odpowiedzialności. Ukarany nie wprowadził żadnych procedur gwarantujących jakość paliw, np. czyszczenia jego cystern czy zbiorników na stacji.

Ponieważ zachowanie ukaranego niosło ryzyko wystąpienia niekorzystnych następstw dla użytkowników pojazdów, stopień szkodliwości czynu był znaczny.

Nie ma podstaw do wyodrębnienia z przychodu do obliczenia kary tylko przychodu z obrotu paliwem, którego dotyczyło naruszenie
29.06.2018r. 14:48

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną za obrót paliwami niespełniającymi norm jakościowych. Poprzez czynienie przedmiotem obrotu należy rozumieć już samą potencjalną możliwość nabycia paliwa, a nie dopiero jego sprzedaż. Na ocenę zachowania ukaranego nie ma wpływu ocena jego zawinienia w sprawie karnej
20.06.2018r. 14:44

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych.

Nie można było uznać za wiarygodny dowód dokumentów sporządzonych przez służby celne poza zakresem zleconych im spraw z dziedziny administracji publicznej. Służby celne nie mają w zakresie przeprowadzania kontroli na okoliczność niespełnienia norm jakościowych w zakresie zawartości siarki. Materiał dowodowy nie pozwala na uznanie, że próbki paliwa zostały pobrane i zbadane w sposób zgodny z przepisami prawa.
06.06.2018r. 14:03

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za niezapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w energię elektryczną i narażenie odbiorców na powstanie szkód materialnych.

Postanowienia koncesji, które URE uważało za podstawę nałożenia kary nie są konkretne i precyzyjne. Zapisy nie są na tyle czytelne, przejrzyste i jasne, aby na ich podstawie nałożyć karę pieniężną. Sposób sformułowania decyzji nie pozwala na jej kontrolę sądową. Materiał dowodowy pozwalał tylko na stwierdzenie, że ukarany naruszył parametry jakościowe energii, a nie zawsze takie naruszenie powoduje narażenie odbiorców na szkody materialne. Ponadto, za naruszenie trzech różnych obowiązków nałożono jedną karę, co nie pozwala na kontrolę jej proporcjonalności. Każde stwierdzone naruszenie powinno być ukarane oddzielnie w oparciu o wskazane przesłankicire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE