ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDÓW APELACYJNYCH - KARY PIENIĘŻNE
04.10.2018r. 14:41

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych.

Nie przedstawiono certyfikatu potwierdzającego jakość paliwa. Parametr był przekroczony o prawie 30%, zatem szkodliwość działania była duża. Ukarany nie wykazał, że podjął czynności o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym, które mogły wyłączyć jego odpowiedzialność. Nie było przedmiotem postępowania, kiedy i w jaki sposób doszło do zmiany parametrów paliwa, stąd okoliczność umorzenia postępowania karnego z uwagi na niemożność ustalenia tych kwestii pozostaje bez znaczenia dla wymiaru kary nałożonej na postawie ustawy Prawo energetyczne.
04.09.2018r. 15:01

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych poprzez jej obniżenie. SOKiK obniżył już karę uwzględniając fakt, że doszło do naruszenia tylko jednego parametru i nieznaczny negatywny wpływ na środowisko. Stopień zawinienia nie był znaczny, ale też nie był znikomy. Nie wystarczy samo wykazanie uczestnictwa w "hermetycznym" łańcuchu dostaw i zakup u renomowanego dostawcy potwierdzony certyfikatem jakości
02.08.2018r. 14:51

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną za obrót paliwami niespełniającymi norm jakościowych. Koncesja jest samoistnym, wyłącznym i autonomicznym źródłem obowiązku konkretyzującym obowiązki wynikające z ustawy. Zawierała wyraźnie sformułowany zakaz wobec indywidualnego adresata.

Przedłożenie certyfikatu jakości paliwa nie jest wystarczające do zwolnienia przedsiębiorcy z odpowiedzialności. Ukarany nie wprowadził żadnych procedur gwarantujących jakość paliw, np. czyszczenia jego cystern czy zbiorników na stacji.

Ponieważ zachowanie ukaranego niosło ryzyko wystąpienia niekorzystnych następstw dla użytkowników pojazdów, stopień szkodliwości czynu był znaczny.

Nie ma podstaw do wyodrębnienia z przychodu do obliczenia kary tylko przychodu z obrotu paliwem, którego dotyczyło naruszenie
29.06.2018r. 14:48

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną za obrót paliwami niespełniającymi norm jakościowych. Poprzez czynienie przedmiotem obrotu należy rozumieć już samą potencjalną możliwość nabycia paliwa, a nie dopiero jego sprzedaż. Na ocenę zachowania ukaranego nie ma wpływu ocena jego zawinienia w sprawie karnej
20.06.2018r. 14:44

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych.

Nie można było uznać za wiarygodny dowód dokumentów sporządzonych przez służby celne poza zakresem zleconych im spraw z dziedziny administracji publicznej. Służby celne nie mają w zakresie przeprowadzania kontroli na okoliczność niespełnienia norm jakościowych w zakresie zawartości siarki. Materiał dowodowy nie pozwala na uznanie, że próbki paliwa zostały pobrane i zbadane w sposób zgodny z przepisami prawa.
06.06.2018r. 14:03

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za niezapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w energię elektryczną i narażenie odbiorców na powstanie szkód materialnych.

Postanowienia koncesji, które URE uważało za podstawę nałożenia kary nie są konkretne i precyzyjne. Zapisy nie są na tyle czytelne, przejrzyste i jasne, aby na ich podstawie nałożyć karę pieniężną. Sposób sformułowania decyzji nie pozwala na jej kontrolę sądową. Materiał dowodowy pozwalał tylko na stwierdzenie, że ukarany naruszył parametry jakościowe energii, a nie zawsze takie naruszenie powoduje narażenie odbiorców na szkody materialne. Ponadto, za naruszenie trzech różnych obowiązków nałożono jedną karę, co nie pozwala na kontrolę jej proporcjonalności. Każde stwierdzone naruszenie powinno być ukarane oddzielnie w oparciu o wskazane przesłanki
29.05.2018r. 14:58

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną za naruszenie koncesji poprzez prowadzenie działalności niezgodnie z przedmiotem i zakresem koncesji. Działalność prowadzono niezgodnie zarówno pod względem terytorialnym, jak i z wykorzystaniem innej infrastruktury. Nie mam znaczenia, że służyło to zaopatrywaniu tylko jednego kontrahenta. Skoro ukarany uiścił już nałożoną karę, to znaczy, że mieściła się ona w zakresie jego możliwości finansowych
22.05.2018r. 14:33

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych poprzez jej obniżenie.

Przedsiębiorstwo może uniknąć kary tylko wtedy, gdy obiektywne okoliczności (brak związku przyczynowo-skutkowego między zachowaniem przedsiębiorcy, a ukaranym stanem) uniemożliwiają mu przypisanie naruszenia przepisów ustawy, z uwagi na podjęte przez to przedsiębiorstwo działania o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym. Gdyby w koncesji nie zawarto obowiązku zachowania norm jakościowych paliwa przedsiębiorca musiałby wykazać tylko brak winy w swoim zachowaniu, aby uniknąć kary administracyjnej.

Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek takiej organizacji obrotu, aby wykluczyć możliwość sprzedaży paliwa o jakości nieodpowiadającej normom technicznym
11.04.2018r. 11:01

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych niespełniających parametrów jakościowych. Przyczyny nieprawidłowości mogły zaistnieć już po pobraniu próbek. Nie otrzymano jednoznacznych wyników badań, ponieważ wynik próbki kontrolnej nie zweryfikował wyniku próbki podstawowej.
05.04.2018r. 11:27

zmiana zaskarżonego wyroku na obniżenie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Wprowadzenia do obrotu nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z samą sprzedażą. Już sama potencjalna możliwość nabycia daję podstawę do przyjęcia, że doszło do naruszenia warunków koncesji. Ukarany nie przedstawił dowodów na utylizację wadliwego paliwa. Sąd apelacyjny uznał jednak karę za wygórowaną. Ukarany dostał już karę za wprowadzanie do obrotu paliwa z tego samego zbiornika, ale jego działania zmierzające do wypompowania paliwa napotkały trudności techniczne i nie był on w stanie wypompować całego paliwa.cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE