ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
11.04.2018r. 11:01

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych niespełniających parametrów jakościowych. Przyczyny nieprawidłowości mogły zaistnieć już po pobraniu próbek. Nie otrzymano jednoznacznych wyników badań, ponieważ wynik próbki kontrolnej nie zweryfikował wyniku próbki podstawowej.
05.04.2018r. 11:27

zmiana zaskarżonego wyroku na obniżenie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Wprowadzenia do obrotu nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z samą sprzedażą. Już sama potencjalna możliwość nabycia daję podstawę do przyjęcia, że doszło do naruszenia warunków koncesji. Ukarany nie przedstawił dowodów na utylizację wadliwego paliwa. Sąd apelacyjny uznał jednak karę za wygórowaną. Ukarany dostał już karę za wprowadzanie do obrotu paliwa z tego samego zbiornika, ale jego działania zmierzające do wypompowania paliwa napotkały trudności techniczne i nie był on w stanie wypompować całego paliwa.
27.03.2018r. 11:20

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmniejszającego karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych niespełniających parametrów jakościowych. Prezes URE był uprawniony do nałożenia kary za warunek zakazujący wprowadzania do obrotu paliwa o niewłaściwych parametrach jakościowych określonych w przepisach prawa, ponieważ w ten sposób koncesja kreowała autonomiczny obowiązek zachowania się przedsiębiorcy w określony sposób, którego naruszenie niezależne jest od zawinienia. SOKiK istotnie zmniejszył karę i jej poziom był już adekwatny do stopnia zawinienia i nieznacznej szkodliwości czynu.
27.03.2018r. 11:14

uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie do ponownego rozpoznania. Ukarany prowadził obrót paliwami na stacji niewymienionej w koncesji. SOKiK uchylił karę za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych ze względu na fakt, że wprowadzenie do obrotu paliwa nie było objęte koncesją. Sąd apelacyjny uznał za błędne twierdzenie SOKiK, że działalność na stacji niewymienionej w koncesji nie była ją objęta. Inaczej należałoby stwierdzić, że działalność przedsiębiorcy w każdej lokalizacji wymaga odrębnej koncesji.
27.03.2018r. 10:55

uchylenie w całości i przekazanie do ponownego rozpoznania wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunku koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu oleju napędowego niespełniającego norm jakościowych. SOKiK bezzasadnie oddalił wnioski dowodowe ukaranego zmierzające do wykazania przez niego należytej staranności przy podejmowaniu działań ostrożnościowo - prewencyjnych. Nie ma uzasadnienia opieranie się przez SOKiK tylko na dowodach z dokumentów z pominięciem dowodów osobowych.
12.02.2018r. 11:39

zmiana zaskarżonego wyroku SOKiK na odstąpienie od wymierzenia kary za naruszenie zapisów IRiESD. Powód niezwłocznie podjął działania zmierzające do korekty błędnie przerwanych procedur zmiany sprzedawcy energii, co świadczy o braku chęci osiągnięcia korzyści z ich przerwania. Błędne było twierdzenie organu, że ukarany zwlekał z podjęciem czynności zaradczych, ponieważ podjęto je niezwłocznie po wykryciu błędu systemu. Prezes URE nie wykazał również, że ktokolwiek poniósł szkodę w wyniku działań ukaranego. Okres opóźnienia w wykryciu błędy systemu zależny był od okresów rozliczenia odbiorcy z dotychczasowym dostawcą, bowiem dopiero po jego zakończeniu następuje przekazanie danych do rozliczenia.
16.01.2018r. 10:52

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie IRiESD. Poprzez rażące niedbalstwo przy realizacji procedury zmiany sprzedawcy przedsiębiorstwo istotnie ograniczyło uprawnienia odbiorców w zakresie wyboru sprzedawcy energii. Kara natomiast była symboliczna.
10.01.2018r. 11:44

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za niewywiązanie się z obowiązku zakupu energii z OZE. W podobnych stanach faktycznych sądy orzekły wypowiedzenie umów sprzedaży energii z OZE za nieskuteczne. W stosunku do zainteresowanego w niniejszym postępowaniu takiego orzeczenia nie było. Nie wskazano jednak żadnych argumentów, które przemawiałyby za brakiem możliwości uznania, że i wobec zainteresowanego oświadczenie o wypowiedzeniu było nieskuteczne. Ukarany najpierw sam wykreował spór, w którym nie miał racji, a następnie próbował narzucić kontrahentom swoje rozwiązania godzące w ich interesy korzystając ze swojej przewagi gospodarczej
18.12.2017r. 15:19

uchylenie wyroku SOKiK i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. SOKiK stwierdził nieważność decyzji skoro skierowano ją do upadłego, zamiast do syndyka (adresatem osoba niebędąca stroną w sprawie). Sąd apelacyjny uznał, że wyrazem skrajnego formalizmu byłoby uchylenie zaskarżonej decyzji tylko po to, żeby jej adresatem uczynić syndyka będącego reprezentantem upadłego. Poza tym z treści decyzji da się wywnioskować, że jej adresatem jest syndyk (obojętne przy tym jest, w którym miejscu strona będzie wskazana - może być też na końcu w rozdzielniku adresów.
13.12.2017r. 11:15

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa URE za stosowanie taryfy niezgodnie z jej warunkami (w zakresie naliczania opłat za dystrybucję w usłudze kompleksowej). Nie może być nałożona kara za ogólnikowy warunek taryfy niepozwalający określić naruszonego obowiązku bez posłużenia się taryfą podmiotu trzeciego. Chodzi bowiem o naruszenie taryfy własnej, a nie taryfy podmiotu trzeciego. Poza tym Prezes URE wadliwie nałożył jedną karę za dwa różne czyny, przez co nie ocenił każdego z tych czynów z osobna.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE