ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
29.11.2017r. 09:13

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji wymierzającej karę pieniężną za brak realizacji umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Ponieważ przedsiębiorstw energetyczne upadło, syndyk podnosił, że to on powinien być adresatem decyzji, nie upadły. Sąd stwierdził jednak, że ponieważ decyzja będzie realizowana nie w odniesieniu do syndyka, lecz do majątku upadłego, wyrazem skrajnego formalizmu procesowego byłoby uchylenie zaskarżonej decyzji tylko po to, aby wydać decyzję, której adresatem byłby syndyk, będący reprezentantem upadłego, którego obciążą i tak wynikające z tego aktu administracyjnego konsekwencje.

Nieuzasadnione jest również twierdzenie, że prowadzenie wobec upadłej spółki postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, a następnie wydanie zaskarżonej decyzji, skutkuje nieuzasadnionym żądaniem przez organ dokonania wypłaty z masy upadłości środków finansowych z naruszeniem praw innych wierzycieli. Skoro bowiem przedsiębiorca energetyczny nie wykonał ustawowego obowiązku, organ regulacyjny prawidłowo nałożył na niego w drodze decyzji karę pieniężną, która powinna być egzekwowana ze środków masy upadłości, podobnie jak inne wierzytelności publicznoprawne i prywatnoprawne wobec upadłego przedsiębiorcy.
21.11.2017r. 09:29

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE poprzez zmniejszenie kary pieniężnej za niewypełnienie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Sąd Okręgowy, w takim zakresie, w jakim było to możliwe, uwzględnił stanowisko ukaranego i obniżył wymierzoną karę do wysokości minimalnej, biorąc już pod uwagę złą sytuację finansową przedsiębiorcy i brak udowodnienia przez Prezesa URE faktu uprzedniego ukarania przedsiębiorcy za to samo naruszenie. Karę orzeczono w minimalnej dopuszczalnej wysokości.
25.10.2017r. 09:09

zmiana wyroku SOKiK poprzez obniżenie nałożonej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy.

Zgodnie z nową linią orzeczniczą dbać o zapewnienie różnorodnych źródeł pochodzenia gazu ziemnego można sensu stricto (kraje wydobycia gazu) jak i poprzez różne kierunki sprowadzania gazu (źródła dostaw, czyli miejsca zaopatrywania się w gaz ziemny). Oznacza to, że gaz nabywany w państwach członkowskich Unii Europejskiej może być zaliczany na poczet wykonania obowiązku, nawet gdy nie jest to gaz wydobywany na obszarze Unii Europejskiej. W związku z tym karę obniżono uwzględniając nabycie wewnątrzwspólnotowe.
19.10.2017r. 09:19

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE wymierzającej karę pieniężną za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z instrukcji ruchu i eksploatacji sieci. Proces zmiany sprzedawcy został przerwany bez podstawy prawnej i z własnej inicjatywy przedsiębiorstwa energetycznego (błędny adres odbiorcy w systemie). Wskazana jako przyczyna przerwania procesu rezygnacja odbiorcy ze zmiany w rzeczywistości nie miała miejsca. Mimo pozytywnej weryfikacji zmiany sprzedawcy w czasie obowiązywania starej instrukcji wysłano informację o negatywnej weryfikacji już w czasie obowiązywania nowej instrukcji. Sąd uznał zatem, że do procesu zmiany sprzedawcy powinny mieć zastosowanie już regulacje nowej instrukcji, które zostały naruszone.
13.10.2017r. 09:16

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez rozszerzenie zakresu działalności o prowadzenie obrotu paliwami ciekłymi przy wykorzystaniu stacji paliw niewskazanej w jej treści.

Powód dopuścił się naruszenia podstawowego obowiązku przedsiębiorcy prowadzącego działalność koncesjonowaną, polegającego na bezwzględnym nakazie przestrzegania obowiązków wynikających z koncesji. Naruszenie to nastąpiło już kilka dni po wydaniu decyzji udzielającej koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Stan naruszenia trwał długo, blisko dwa lata. Przedmiotowa stacja nie spełniała wymagań technicznych, co skutkowało wszczęciem postępowania przez ograny nadzoru budowlanego ze wskazaniem na konieczność natychmiastowego wstrzymania działalności obiektu. Nie można było zatem uznać, że stopień szkodliwości czynu był znikomy.

Nawet jeśli naruszenie koncesji było konsekwencją błędu pracownika powoda, okoliczność ta nie wpływa na ocenę, iż to powód jest odpowiedzialny za taką organizację swojego przedsiębiorstwa, która nie pozwala na zapobieżenie tego typu naruszeniom.
30.06.2017r. 09:33

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o nałożeniu kary pieniężnej za brak realizacji obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej. Sąd apelacyjny potwierdził dotychczasową linię orzecznicza stwierdzającą, że obligo giełdowe nie dotyczyło energii sprzedanej przed wejściem w życie ustawy rozumianej jako energii objętej zobowiązaniem z umowy sprzedaży zawartej przed tą datą. Bez znaczenia jest tu fakt, że do sprzedaży energii dochodzi dopiero z momentem dostarczenia energii elektrycznej (czyli po wejściu w życie ustawy).
25.05.2017r. 14:08

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunku koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Apealcja uznała, że koncesja w zakresie norm jakościowych nie zawiera żadnych uregulowań. Zatem koncesjonariusz nie naruszył warunku/obowiązku z koncesji, a obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który ma przewidzianą za naruszenie odrębną sankcję. Karać za naruszenie warunków koncesji można tylko, gdy decyzja o jej przyznaniu stanowi autonomiczne źródło naruszonych obowiązków niewynikające równocześnie z przepisów prawa.
18.05.2017r. 14:45

zmiana wyroku SOKiK poprzez zmianę decyzji Prezesa URE na odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za stosowanie stawek wyższych niż w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE. Apelacja uznała, że zaszły przesłanki do odstąpienia od wymierzenia kary, ponieważ ukarany zaprzestał naruszenia prawa i dokonał korekty zawyżonych faktur, a stopień szkodliwości czynu był znikomy ze względu na krótki okres trwania, winę nieumyślną, nieznaczne skutki czynu i podjęcie natychmiastowych działań i oddzielenie odbiorcom dodatkowego upustu kwotowego niewynikającego z taryfy.
20.04.2017r. 15:00

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji. Wymagania jakościowe paliw określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2013 poz. 1058). Natomiast zakaz wprowadzania do obrotu paliw niespełniających wymogów jakościowych wynikał (w okresie relewantnym dla niniejszej sprawy) z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Art. 31 ustawy przewiduje odpowiedzialność karną za obrót paliwami niespełniającymi wymagań jakościowych. Przepisy ustawy wprowadzają więc zarówno zakaz określonego zachowania się, jak również sankcję za jego naruszenie. To właśnie wskazane przepisy, a nie koncesja kreują obowiązek spełnienia wymogów jakościowych paliw.
20.04.2017r. 14:11

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunku koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Apelacja uznała, że koncesja w zakresie norm jakościowych nie zawiera żadnych uregulowań. Zatem koncesjonariusz nie naruszył warunku/obowiązku z koncesji, a obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który ma przewidzianą za naruszenie odrębną sankcję. Karać za naruszenie warunków koncesji można tylko, gdy decyzja o jej przyznaniu stanowi autonomiczne źródło naruszonych obowiązków niewynikające równocześnie z przepisów prawa.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE