ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
10.03.2017r. 11:29

zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Postanowienie koncesji będące podstawą wymierzenia kary pieniężnej nie stanowiło samodzielnej podstawy obowiązku koncesjonariusza, a było jedynie powtórzeniem przepisu ustawy w tym przedmiocie.
08.03.2017r. 11:14

oddalenie apelacji od wyroku oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie postanowień IRiESD co do wysyłania parafowanych umów dystrybucji i udostępniania sprzedawcom danych pomiarowych. Ukarany niesłusznie przyjął, że nowa IRiESD, która weszła w życie od 1 stycznia 2014 r. nie ma zastosowania do procedur zmiany sprzedawcy rozpoczętych przed tą datą. Nowa IRiESD jako zmiana umowy wchodziła w życie od daty tej zmiany i nie zawierała w tej materii żadnych przepisów przejściowych. Aneksy wysyłano w okresach od kilkudziesięciu do ponad 200 dni od pozytywnego potwierdzenia zmiany sprzedawcy. Zarówno poprzedni, jak i nowi sprzedawcy wysyłali odbiorcom faktury za sprzedaną energię ze względu na brak informacji id dystrybutora.
08.02.2017r. 11:43

oddalenie odwołania od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez sprzedaż paliwa bezpośrednio z autocysterny. Sprzedaż detaliczna paliw może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Autocysterny nie służą do sprzedaży, a do transportu paliwa. Naruszone obowiązki wynikały bezpośrednio z koncesji, a nie z przepisów prawa.
27.01.2017r. 11:08

zmiana wyroku SOKiK poprze zmianę decyzji Prezesa URE na niestwierdzenie naruszenia warunków koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych. Materiał dowodowy nie dawał podstaw do stwierdzenia, że do naruszenia doszło. Nie pobrano próbki kontrolnej. Poza tym, naruszony warunek musi wynikać autonomicznie z samej koncesji, a nie z przepisów prawa. Normy jakościowe są natomiast określone w prawie, zatem warunek wskazany jako naruszony w koncesji nie stanowił samodzielnej podstawy obowiązku koncesjonariusza.

Ponadto, ustawa o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw zawiera własne sankcje za naruszenie jakości paliw. Koncesjonariusz mógłby zostać ukarany za ten sam czyn dwukrotnie, gdyby przyjąć, że Prezes URE mógłby go ukarać również za naruszenie warunku koncesji.
25.01.2017r. 15:13

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji na paliwa ciekłe poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych. Naruszony warunek musi wynikać z samej koncesji (musi ona być autonomicznym źródłem obowiązku znajdującym się w decyzji konkretyzując wykonywanie działalności bardziej szczegółowo wobec indywidualnego koncesjonariusza, niż wynika to z obowiązujących uregulowań prawnych). Poza tym ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ma swoje sankcje za naruszenie norm jakościowych. Nie zmienia tej oceny zawarty w koncesji warunek, że wymagania jakościowe powinny być zgodne z zawartymi umowami. Taki warunek koncesji byłby złamany, gdyby umowy przewidywały warunki surowsze niż przepisy prawa. Postanawiania z wymogami mniej rygorystycznymi uznać należałoby generalnie za nieważne.
25.01.2017r. 11:26

Zmiana wyroku SOKiK poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji poprzez sprzedaż olejów i benzyn na stacji paliw podczas gdy zakres koncesji ograniczony był do autogazu oraz brak zawiadomienia o istotnych zmianach dotyczących wykonywanej działalności.

Prowadzenie działalności bez koncesji nie może być uznane za naruszenie obowiązków wynikających z koncesji. Obowiązek powstrzymania się od wykonywania działalności bez koncesji nie wynika z koncesji, a z normy ustawowej. Gdyby ukarany w ogóle nie posiadał koncesji, jego sytuacja byłaby taka sama, jak w sytuacji, gdy wykonywał działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres udzielonej koncesji. Podobnie naruszony obowiązek zawiadomienia wynika z przepisów prawa. Poza tym, co do zasady za zmianę dotyczącą działalności koncesjonowanej nie mogą być uznane zmiany niemieszczące się w tym zakresie, chyba że zmiany te ze względu na zależność z działalnością objętą koncesją wpływałyby pośrednio i rzeczywiście na działalność objętą koncesją.
20.12.2016r. 11:16

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji co do zakresu prowadzonej działalności i naruszenie obowiązku informowania o zmianach w zakresie prowadzonej działalności. Ukarany miał koncesję na sprzedaż paliw ciekłych, a prowadził też sprzedaż gazu.
16.12.2016r. 10:35

częściowe uwzględnienie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE za nieprzestrzeganie obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej. Wydzielenie jednostki wytwórczej w ramach linii bezpośredniej polega również na braku podłączenia odbiorców do systemu elektroenergetycznego. Poza tym, żeby linia miała status linii bezpośredniej, potrzebna jest w tej materii zgoda regulatora. Moc jednostki wytwórczej określa się biorąc pod uwagę łączną moc zainstalowaną wszystkich funkcjonalnie połączonych urządzeń w niej się znajdujących. Kara została obniżona, ponieważ ukarany niesłusznie był posądzony o działanie w ramach recydywy mimo, że w toku postępowania uchylono decyzję Prezesa URE nakładającą na niego wcześniej wymierzoną karę pieniężną.
04.11.2016r. 12:50

zmiana wyroku SOKiK na uchylenie decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu gazu propan-butan niespełniającego wymagań jakościowych. Sąd stwierdził że warunek w koncesji, który stanowił podstawę do wydania niekorzystnej decyzji dla przedsiębiorstwa energetycznego nie konkretyzuje obowiązku spoczywającego na ukaranym i nie wpływa w żaden sposób na jego treść. W związku z powyższym nie było podstaw do nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę
28.10.2016r. 12:46

uwzględnienie w części apelacji Prezesa URE i zmiana wyroku SOKiK. SOKiK uchylił decyzję Prezesa URE w której przedsiębiorstwo energetyczne zostało ukarane za niewywiązanie się z obowiązków: zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu oraz uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej. W zakresie obowiązku zakupu energii apelacja podzieliła pogląd SOKiK, że nie można było ukarać za odmowę zakupu energii po dalece niekorzystnej cenie. Ukarany nie miał zatem obowiązku zakupu energii po cenie przez niego narzuconej, niepodlegającej negocjacjom, w sytuacji gdy byłoby to dla niego niekorzystne ekonomicznie i spowodowałoby stratę jego działalności gospodarczej.
W zakresie drugiego obowiązku apelacja przywróciła orzeczoną przez Prezesa URE karę. O ile przedsiębiorstwo energetyczne nie miało możliwości zakupu świadectw pochodzenia, mogło ono uiścić opłatę zastępczą i tym samym zrealizować swój ustawowy obowiązek. Nie było zatem podstaw do zwolnienia ukaranego z realizacji powyższego obowiązku ze względu na niewydawanie świadectw przez Prezesa URE czy odmowę zmiany taryfy przez Prezesa UREcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE