ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

PRAWO
07.10.2016r. 11:19

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE wymierzającej karę pieniężną za naruszenie koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych
29.09.2016r. 12:43

uwzględnienie apelacji przedsiębiorstwa energetycznego od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie przedsiębiorstwa energetycznego poprzez uchylenie decyzji Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za podejmowanie działań niezgodnych z postanowieniami programu zgodności - programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego. Przedsiębiorstwo energetyczne dopuściło się następujących niezgodnych z prawem zachowań: przekazało pismo (przez pracownika), które zostało wykorzystane w sporze przeciwko innemu sprzedawcy, powiązało stronę internetową ze stroną internetową spółki zajmującej się obrotem energią w ramach grupy kapitałowej, powiązało call center z infolinią spółki zajmującej się obrotem. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wymierzenie jednej kary pieniężnej dla trzech naruszeń, stanowi naruszenie zasady uznania administracyjnego w zakresie określenia wysokości kary, zwłaszcza że Prezes URE nie ocenił wszystkich okoliczności mających wpływ na wymiar kary w każdym przypadku. W sytuacji, gdy przedsiębiorca dopuścił się kilku naruszeń ustawy, w każdym przypadku powinna być nałożona osobna kara pieniężna, po dokonaniu osobnej oceny przesłanek wpływających na jej wymiar
28.09.2016r. 12:39

uwzględnienie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE dotyczącą wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za niedotrzymanie obowiązku informacyjnego w zakresie realizacji utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo energetyczne nie poinformowało Prezesa URE w odpowiednim terminie o zakresie wykonania powyższego obowiązku. Sąd Apelacyjny uznał, że dane mieszczące się w ramach pojęcia informacji o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa, a nieobjęte zakresem pojęcia informacji o realizacji obowiązku utrzymywania zasobów obowiązkowych gazu ziemnego mogą być realnie przydatne Prezesowi URE w realizacji jego zadań. W związku z tym pomimo zwolnienia z obowiązku utrzymywania stosownych zapasów gazu ziemnego, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest realizować obowiązki informacyjne względem Prezesa URE
28.09.2016r. 12:36

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE w sprawie dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, za wprowadzenie do obrotu oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych. Sposób przeprowadzenia kontroli jakości paliwa wykonany przez Służbę Celną był nieprawidłowy i nie odpowiadał standardom. Istniało prawdopodobieństwo, że w wyniku badań przeprowadzonych przez Służbę Celną wykonane próbki nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi rzeczy. Z tego względu sąd oddalił apelację Prezesa URE
21.09.2016r. 11:40

zmiana wyroku SOKiK na odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za niewypełnienie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Termin określenia obowiązku ma charakter materialny iż tego względu upływa on w ściśle określonym dniu, bez względu na to, czy ten dzień wypada w dniu wolnym od pracy. Ze względu jednak na kontrowersje związane z regulacją terminów materialnych oraz fakt realizacji obowiązku tuż po upływie terminu sąd uznał stopień szkodliwości czynu ukaranego za znikomy. Sąd nie zgodził się, przy tym, że nie można odstąpić od wymierzenia kary ze względu brak możliwości realizacji obowiązku skoro termin na jego realizację już upłynął. Nieterminowa realizacja obowiązku umorzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej także uprawnia Prezesa URE do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, ponieważ należy uznać za spełnioną przesłankę zrealizowania naruszonego obowiązku
16.09.2016r. 10:55

zmiana wyroku SOKiK na zmianę decyzji Prezesa URE polegającą na odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie koncesji poprzez wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych niespełniających norm jakościowych. Sąd apelacyjny uznał, że stopień szkodliwości czynu był znikomy (niewielkie przekroczenie normy, niezwłoczne zaprzestanie sprzedaży, brak udowodnienia szkodliwości paliwa, paliwo od renomowanego dostawcy, ewentualna szkoda u konsumentów ograniczona ze względu na zaprzestanie sprzedaży.
Jeżeli próbka i próbka kontrolna dają różne wyniki, decydujące powinny być wyniki próbki kontrolnej. Niedające się usunąć wątpliwości powinno się rozstrzygać na korzyść ukaranego
15.09.2016r. 13:57

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie o decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za niewykonanie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia w maksymalnej możliwej wysokości. Ukarany nie wykazał podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających chociażby do częściowego zaspokojenia obowiązku. Stopień szkodliwości czynu był znaczy, a podmiot był już uprzednio karany za podobne czyny. Ewentualna trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie stanowi przesłanki odstąpienia od kary, może jedynie wpłynąć na jej wysokość
07.09.2016r. 10:12

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE na odstąpienie od wymierzenia kary za brak umorzenia świadectw lub uiszczenie opłaty zastępczej w terminie. Literalna wykładnia sformułowania "zrealizowanie obowiązku" wskazuje, że realizacja może nastąpić prawidłowo lub nieprawidłowo, gdyż czym innym jest niezrealizowanie obowiązku w ogóle. Prawidłowa realizacja obowiązku to przedstawienie świadectw lub zapłata właściwej kwoty opłaty zastępczej w terminie. Niewłaściwa realizacja obowiązku to dokonanie jednej z tych czynności po tym terminie lub zapłata opłaty zastępczej w wysokości niższej niż należna. "Zrealizowanie obowiązku", który nie został przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonany prawidłowo, bądź został wykonany nieterminowo lub niepełnie, uprawnia Prezesa URE do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, którą w innym przypadku organ ten byłby zobowiązany nałożyć na przedsiębiorstwo energetyczne.

Uiszczenie opłaty po terminie powinno mieć wpływ na wysokość kary pieniężnej i ewentualnie nałożenie jej w wysokości równej karze minimalnej lub niewiele wyższej niż minimalna albo na odstąpienie przez Prezesa URE od wymierzenia kary nawet w tej minimalnej wysokości, jeżeli stopień szkodliwości czynu był znikomy.
17.08.2016r. 10:10

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK zmieniającego decyzję Prezesa URE na odstąpienie od wymierzenia kary za brak umorzenia świadectw lub uiszczenie opłaty zastępczej w terminie. Sąd Okręgowy doszedł do trafnego wniosku, że stopień społecznej szkodliwości uchybienia, którego dopuścił się przedsiębiorca był znikomy. Na trafność tej konstatacji wskazują jednoznacznie bardzo mały udział powoda w rynku, tylko kilkudniowe opóźnienie w uiszczeniu opłaty oraz fakt, że przedsiębiorca nie miał żadnego doświadczenia w realizacji obowiązku umorzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Z faktu przypisania terminowi realizacji obowiązku charakteru materialnego nie wynika brak możliwości odstąpienia przez Prezesa URE od wymierzenia kary. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla przyjęcia, że Prezes URE jest obowiązany ukarać przedsiębiorstwo, które nie uiściło w terminie przedmiotowej opłaty, w sytuacji, gdy ogólne reguły wydawania decyzji administracyjnych, w oparciu o swobodne uznanie organu, przemawiają przeciwko nałożeniu kary.
26.07.2016r. 11:47

zmiana wyroku SOKiK na oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną. SOKiK bezpodstawnie uznał, że Prezes URE nie wykazał uprzedniego ukarania przedsiębiorcy mimo, że przedsiębiorca w tej materii w toku postępowania nie kwestionował faktu uprzedniego ukaraniacire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE