ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

WYROKI SĄDÓW APELACYJNYCH - KOSZTY OSIEROCONE
12.05.2016r. 10:42

zmiana wyroku SOKiK na oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE o ustaleniu wysokości korekty rocznej kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego. Zwrot kosztów odbywa się za energię elektryczną wytworzoną z tzw. minimum take, czyli w ramach obowiązku zapłaty za określoną ilość gazu niezależnie od ilości faktycznie pobranej, a nie za energię elektryczna wytworzoną z ilości gazu ziemnego faktycznie nabytego przez wytwórcę.
O zasadności zaliczenia kosztów zarządu do kosztów wytworzenia energii elektrycznej powinna zdecydować analiza pozwalająca ustalić, czy i w jakim zakresie są one związane z wytworzeniem produktu.Koszt wytworzenia energii powinien być obliczany w oparciu o cały wolumen energii wytworzonej, bez względu na to ile energii wytwórca zużył na własne potrzeby
30.09.2015r. 11:16

oddalenie apelacji obu stron od wyroku SOKiK uwzględniającego odwołanie powodowej spółki od decyzji Prezesa URE ustalającą wysokość korekty kosztów osieroconych. SOKiK zmienił skarżoną w części obejmującej wyliczenie jednostkowych kosztów wytworzenia (JKW). Uwzględniono w nich koszty zarządu, ponieważ to faktyczne koszty wytworzenia (pełne koszty wytworzenia) powinny decydować o wartości JKW, nie zasady z ustawy o rachunkowości.

Koszty, jakie wytwórcy mogą mieć pokrywane w ramach pomocy publicznej, które powstają w związku z obowiązkiem odbioru gazu ziemnego na poziomie wynikającym z zakontraktowanej ilości paliwa odnoszą się jedynie do ilości gazu ziemnego objętego obowiązkiem odbioru a nie do całej ilości gazu ziemnego zakupionego w danym roku na podstawie umów.

Koszt wytworzenia przez powoda jednej megawatogodziny energii elektrycznej winien być ustalany poprzez odniesienie kosztów wytworzenia energii do ilości sprzedanej energii, a nie do wielkości jej produkcji.
07.09.2015r. 12:16

postanowienie o uchyleniu zaskarżonego wyroku i umorzeniu postępowania
05.08.2015r. 11:39

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK zmieniającego częściowo decyzję Prezesa URE ustalającą wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych poprzez zmianę jej wysokości. SOKiK częściowo zmienił decyzję Prezesa URE, ponieważ organ niewłaściwie wyliczył wysokość korekty rocznej korzystając z tzw. klucza podziału o charakterze mocowym oraz nie uwzględnił najdroższych transakcji na uprawnieniach CO2. Sąd apelacyjny podzielił stanowisko SOKiK i wskazał, że stosowanie tego wskaźnika przez Prezesa URE jest nieuzasadnione, a uwzględnianie tylko kosztów zakupu uprawnień CO2 po najniższych cenach nie ma podstawy prawnej
17.12.2014r. 14:22

oddalenie apelacji obu stron od wyroku SOKiK obniżającego wysokość kosztów osieroconych ustalonych decyzją Prezesa URE dla powoda. SOKiK zmienił wysokość kosztów uznając, że koszty zarządu także powinny być brane pod uwagę w kalkulacji kosztu wytworzenia jednej MWh, a tym samym faktyczne koszty wytworzenia, a nie zasady rachunkowości decydują o wartości jednostkowego kosztu wytworzenia. Sąd II instancji podzielił stanowisko SOKiK odnośnie sposobu wyliczenia kosztu wytworzenia jednej MWh, wskazując, że ustawa o KDT nie określa precyzyjnie, czym jest ten koszt. Koszt wytworzenia jednej MWh jest pojęciem nieostrym, które nabiera różnego znaczenia w zależności od kontekstu
05.09.2014r. 12:19

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uwzględniającego odwołanie powoda od decyzji Prezesa URE ustalającej wysokość korekty kosztów osieroconych, wobec bezzasadnego przyjęcia przez Prezesa URE, że do wyliczenia wartości korekty rocznej kosztów osieroconych oraz określenia wartości 20% dodatkowej kwoty zadłużenia do spłaty uwzględnia się zadłużenie i odsetki rzeczywiście spłacone, a nie te wynikające z harmonogramu spłaty
30.06.2014r. 12:17

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uwzględniającego odwołanie powoda od decyzji Prezesa URE ustalającej wysokość korekty kosztów osieroconych, wobec nieudowodnienia przez Prezesa URE, że przychód powoda osiągnięty wewnątrz grupy kapitałowej nie został osiągnięty na rynku konkurencyjnym, a tym samym bezzasadne pominięcie przez Prezesa URE tych przychodów i wydatków w kalkulacji korekty rocznej kosztów osieroconych
11.12.2013r. 09:00

zmiana wyroku SOKiK w zakresie ustalenia korekty kosztów osieroconych po nieuwzględnieniu stanowiska SOKiK w zakresie braku przynależności przedsiębiorstwa do grupy kapitałowej, co skutkowało obniżeniem przyznanej przez SOKiK korekty
15.04.2013r. 12:36

oddalenie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK uwzględniającego odwołanie powoda od decyzji Prezesa URE ustalającej wysokość kosztów osieroconych, wobec nieudowodnienia przez Prezesa URE, że przychód powoda nie został osiągnięty na rynku konkurencyjnym
27.03.2012r. 11:47

Oddalenie apelacji Prezesa URE ze względu na niewykazanie, że sprzedaż energii nie była dokonywana na rynku konkurencyjnym oraz niewłaściwą wykładnię art. 32 ustawy KDTcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE