ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREPrawo
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


PATRON MERYTORYCZNY
Kancelaria prawnicza Wardyński i Wspólnicy

Prawo

Czy Tarcza Antykryzysowa 2.0 rozwiąże problemy związane z umowami przyłączeniowymi?
15.04.2020r. 04:59

Wiktoria Rogaska - counsel i Przemysław Bugnacki - legal intern, DWF Poland Jamka sp.k.
Analiza prawna zmian odnoszących się do umów przyłączeniowych instalacji OZE, jakie zostały wprowadzone (w odniesieniu do Tarczy Antykryzysowej 1.0) czy też planowanych (w odniesieniu do Tarczy Antykryzysowej 2.0) z jednoczesnym wskazaniem potencjalnych problemów, które mogą wyniknąć na tle ich stosowania.
W obowiązującej od 31 marca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Tarczą Antykryzysową 1.0, znowelizowano ustawę z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej 1.0 rozwiązania umożliwiają wytwórcom energii elektrycznej z OZE, w przypadku wystąpienia określonych okoliczności spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, na wystąpienie do Prezesa URE z wnioskiem o wydłużenie (maksymalnie o 12 miesięcy) terminu zobowiązania do sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego energii wytworzonej w instalacji OZE oraz wydłużenie dopuszczalnego "wieku" urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE. Dla fotowoltaiki termin na pierwszą sprzedaż energii elektrycznej będzie mógł wynieść maksymalnie 36 miesięcy (zamiast obecnych 24), a dla wiatru na lądzie 45 miesięcy (zamiast obecnych 33). Okoliczności, których wystąpienie pozwala na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Prezesa URE, związane są z opóźnieniem w dostawach urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE, elementów niezbędnych do budowy takiej instalacji czy opóźnieniem w realizacji instalacji OZE oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, jak również opóźnieniem przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji OZE a także opóźnieniem przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestru.

Rozwiązania zawarte w Tarczy Antykryzysowej 1.0 nie zabezpieczają w pełnym zakresie potrzeb wytwórców energii elektrycznej z OZE. Po przedłużeniu przez Prezesa URE terminu na pierwszą sprzedaż wytwórca może nie być w stanie skorzystać z tego wydłużenia, albowiem obowiązuje go inny, krótszy termin zawarty w umowie przyłączeniowej. Co prawda, przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0 wskazują, że w odniesieniu do wytwórców , którzy wygrali aukcję, koniec terminu na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wskazany w umowie przyłączeniowej nie może przypadać przed upływem terminu na sprzedaż po raz pierwszy energii wytworzonej w instalacji OZE w ramach systemu aukcyjnego z uwzględnieniem ewentualnego przedłużenia terminu udzielonego przez Prezesa URE. Jednakże w świetle obecnie obowiązujących przepisów brak jest mechanizmu, który pozwoliłby wyegzekwować od przedsiębiorstw energetycznych dostosowanie umów przyłączeniowych.

Odpowiedzią na powyższe problemy ma być obecnie procedowana w Senacie ustawa z 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana Tarczą Antykryzysową 2.0. Przewiduje ona, że przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane są do dostosowania w umowie przyłączeniowej terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, uwzględniając przedłużenie terminu udzielone przez Prezesa URE na mocy Tarczy Antykryzysowej 1.0, w terminie 30 dni od dnia ich poinformowania przez wytwórcę o wygraniu aukcji.

Co więcej, w przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii uwzględniające ww. przedłużenie terminu, przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 przyznają wytwórcy prawo do wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego na tej podstawie sporu w trybie art. 8 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.

Choć pozytywnie należy ocenić proponowane zmiany, na gruncie nowelizowanych przepisów powstają jednak pewne wątpliwości. Przepisy stanowią, że trzydziestodniowy termin na dostosowanie umów przyłączeniowych ma być liczony od dnia poinformowania przez wytwórcę o wygraniu aukcji. Wobec tego, powstaje pytanie, czy w przypadku, gdy dokonano już zawiadomienia o wygranej aukcji, to czy można tego dokonać ponownie po ewentualnym uzyskaniu decyzji Prezesa URE o przedłużeniu terminu. Zdaje się, że na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco zważywszy, że w przepisie tym nie stwierdza się, że można dokonać tylko jednokrotnego poinformowania przedsiębiorstwa energetycznego, a zatem nie należy wykluczać możliwości dokonania tej czynności po raz kolejny.

Warto również zauważyć, że przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0 nie przewidują odpowiedniego przedłużenia terminów na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej w umowach przyłączeniowych tych wytwórców, którzy nie wygrali aukcji. Powyższe zostało zauważone przez projektodawcę, który w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 przewiduje przedłużenie ważności o maksymalnie rok wszystkich obecnie niewypowiedzianych umów o przyłączenie do sieci, w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed 30 czerwca 2022 r. Obecnie przepisy stanowią, że niewypowiedziane umowy o przyłączenie do sieci, w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed 30 czerwca 2021 r., zachowują moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, pod warunkiem że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie przypadał później niż w dniu 30 czerwca 2021 r. W Tarczy Antykryzysowej 2.0 planuje się przesunięcie ww. terminów z 30 czerwca 2021 r. na 30 czerwca 2022 r. Na tle projektowanych przepisów powstaje pytanie, w jakim terminie wytwórca będzie mógł skorzystać z ww. prawa. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw, którą to wprowadzono do ustawy o OZE możliwość przedłużenia ważności umów przyłączeniowych, wytwórca może złożyć wniosek do przedsiębiorstwa energetyczne o dostosowanie umów przyłączeniowych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej nowelizacji (tj. od 29 sierpnia 2019 r.). Powstaje zatem pytanie, czy wobec braku wprowadzenia stosownego przepisu przejściowego w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 przepis mówiący o wydłużeniu ważności umów przyłączeniowych z uwagi na upływ 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji (które upłynęły 29 listopada 2019 r.) nie pozostanie martwy.

Działania podejmowane przez ustawodawcę, mające na celu ochronę wytwórców w sektorze OZE przed negatywnymi skutkami sytuacji wywołanej globalną pandemią, zmierzają w dobrym kierunku, jednak brak konsekwencji oraz precyzji w proponowanych rozwiązaniach może być powodem rozbieżnych interpretacji oraz niepewności wśród inwestorów, a w konsekwencji wpłynąć na funkcjonowanie całego sektora.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE